Laddran

Laddrans rekreationsområde hittar du i sydvästra Marieholm. Rekreationsområdet med våtmarker och vandringsstigar utvecklades på initiativ av Marieholms byaförening.

Här finns en damm och runt den löper en cirka en kilometer lång stig med lätt framkomlighet. Längs med stigen finns det sittplatser, och intill dammen finne en grillplats med tillhörande sittplatser. Parkering finns i närheten på idrottsplatsen.

Området ska gynna den biologiska mångfalden

Marken i området sköts som slåttervall där floran får utvecklas i sin naturliga takt och hysa sina invånare i form av djurliv. Alla träd och buskar som planterats är inhemska för att gynna inhemska växt- och djurarter.

Dammen är gjord som en vattenvårdande åtgärd för att förbättra Saxåns vattenkvalité och för att främja områdets biologiska mångfald. Dammar fungerar som naturliga reningsverk för att minska övergödningen av vattendrag, sjöar och hav.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window