Allemansrätten

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att fritt vistas i naturen. Men det kan finnas vissa saker du måste tänka på när du är ute och till exempel promenerar, klättrar, campar, rider, eller plockar svamp och bär.

Rättigheterna som allemansrätten ger medför också ett ansvar att vara rädd om vår natur. Att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen. Aktiviteter som att cykla, rida, bada och vandra i naturen ingår i allemansrätten.

Här kan du läsa vad som gäller när du rör dig i natur och mark. 

Eldning i naturen

Att elda i naturen ges inte som en självklar rätt i allemansrätten. Genom att elda på fel sätt kan du orsaka stor skada på skog, mark och djur. Det är viktigt att hålla koll på lokala eldningsförbud som Räddningstjänsten utfärdar när risk för brand i skog och mark. Då är det förbjudet att göra upp eld, även i iordningsställda grillplatser. Brandriskprognoser och eldningsförbud hittar du på Räddningstjänsten Syds hemsida.

Få mer information om att elda i det fria från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Motortrafik i naturen

Allemansrätten ger inte rätt till terrängkörning av något slag, inte ens för husbilar och husvagnar.  Det är bara en del maskiner för jord- eller skogsbruk som är undantagna från den regeln.
Här kan du läsa mer om motorfordon och allemansrätten.

Fridlysta arter

För att skydda djur- och växtarter som riskerar att utrotas kan de fridlysas. Cirka 600 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta. Till exempel är alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar fridlysta. 

Fridlysningen ser lite olika ut för olika arter:

  • För växtarter innebär fridlysningen oftast att du inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna.
  • För djurarter innebär fridlysningen att du inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon.
  • Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att du inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser.

Du får inte plocka fridlysta växter

En del av de fridlysta växtarterna är så attraktiva att det kan kännas frestande att plocka dem, till exempel backsippa och nattviol, men det är alltså förbjudet. Men några arter, till exempel blåsippa, gullviva och lummerarter, får man plocka i större delen av Sverige, så länge man inte plockar för försäljning eller gräver upp dem.

Här finns fördjupad information om fridlysta växter.

Fredning och andra skydd av arter

Förutom fridlysningen är alla vilda fåglar och däggdjur (inklusive fladdermöss) dessutom fredade enligt jaktlagen (SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905). Undantag från fredningen gäller för sådan jakt som är tillåten enligt jaktlagstiftningen.

Fiskar samt blötlevande kräftdjur och blötdjur, till exempel musslor och snäckor, omfattas av fiskelagstiftningen och kan skyddas med stöd av den. Det är förbjudet att fiska mal och flodpärlmussla i hela landet. Förbudet gäller även tjockskalig målarmussla och sirlig skivsnäcka.

Njut av naturen!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window