Våld mot personer med funktionsnedsättning

Är du en person med funktionsnedsättning så utsätts du för samma typer av våld som personer utan funktionsnedsättning. Men det kan förekomma former av våld som riktas särskilt mot din funktionsnedsättning. Dessa former av våld kan till exempel ha att göra med att du är är beroende av en annan persons hjälp i din vardag.

Är du kvinna med en funktionsnedsättning så innebär det att du är en speciellt utsatt grupp, osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. Men även du som man och hbtqi personer kan utsättas för våld av en närstående eller en omsorgsperson.

Alla fungerar olika

Alla fungerar olika och alla har en funktionsförmåga, men den är olika för olika personer. Men samhället är format som om alla fungerar likadant. Du har rätt att behandlas lika, oavsett funktionsnedsättning.

Funka olika

Utsattheten kopplad till övergripande faktorer

  • Osynlighet – Osynligheten kan handla om att du som person har få sociala kontakter eller har svårigheter att kommunicera och att göra dig förstådd. Osynligheten kan också bestå i att det våld du utsätts för inte betraktas som, eller hanteras som ett våldsbrott.
  • Beroende – Många personer med funktionsnedsättning är beroende av andra personer för att vardagen ska fungera för stöd och för närhet med det kan också innebära en risk. För alla personer som är utsatta för våld i en nära relation är det svårt att bryta upp, men det kan vara ännu svårare för dig med en funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning är särskilt beroende av vårdande familjemedlemmar, vilket kan öka deras sårbarhet.
  • Sårbarhet – Sårbarheten är delvis kopplad till den funktionsnedsättning du som person har, och därför kan graden av sårbarhet variera. Saknar du fysiska möjligheter att skydda dig mot övergrepp så är du sårbara, liksom om du har svårt att utrycka dig eller veta vilka rättigheter du har. Men sårbarheten kan även vara en följd av ålder, kön eller språk.

Våld i nära relationer tar sig många olika uttryck

Är du en person med funktionsnedsättning så utsätts du för samma typer av våld som personer utan funktionsnedsättning. Men det kan förekomma former av våld som riktas särskilt mot din funktionsnedsättning.

Olika former av våld

  • Fysiskt våld hindrande av personens aktiviteter, till exempel från att använda rullstol, isolering från andra, fasthållning och fastbindning som straff .
  • Försummelse riktad mot medicinering eller bortlämnande av nödvändiga läkemedel.
  • Personer med funktionsnedsättning löper större risk än andra att bli offer för sexuellt utnyttjande och våld. Enligt undersökningar löper kvinnor med funktionsnedsättning högre risk att utsättas för sexuellt våld. Speciellt hög är risken för personer på anstalter, personer med svår funktionsnedsättning eller psykiskt sjuka personer.

Äldre personer med funktionsnedsättning utsätts ofta för våld på den plats som borde vara allra tryggast: i hemmet eller på vårdplatsen. Detta ökar sårbarheten.

Kvinnofridslinjen

Till kvinnofridslinjen kan du ringa och prata om vad du eller en person du känner utsatts för. Det är öppet dygnet runt, samtalet är gratis, det syns inte på telefonräkningen och det är anonymt.

020-50 50 50

Kvinnofridslinjen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window