Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. En tredjedel av världens alla kvinnor uppges ha utsatts för könsbaserat våld under sin levnad. Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige.

De flesta övergrepp sker i hemmet. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller sina släktingar. Många flickor och kvinnor utsätts för våldtäkt och annat sexuellt våld. De flesta kommer aldrig att anmäla brotten.

Är du eller någon anhörig utsatt för våld?

Våld mot kvinnor ett brott mot mänskliga rättigheter

Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och ett världsomfattande samhälls- och folkhälsoproblem.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av Sveriges fyra delmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Sverige är ålagt att ha en lagstiftning som stämmer överens med de konventioner vi anslutit oss till, bland annat Istanbul-konventionen (Europarådet, 2011).

Vidare konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO, 2013) att våld mot kvinnor i nära relation, är ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa. 35 procent av världens kvinnor har utsatts för antingen fysiskt eller sexuellt våld någon gång i sina liv.

I Sverige är det socialtjänstens uppgift enligt 5 kap. 11 § SoL (SOFS 2001:453) att verka för den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Socialtjänstens uppdrag är även att särskilt beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående.

Grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken 1998 som en del av Kvinnofridsreformen. Kvinnofridsreformen är unik i sin konstruktion eftersom flera enskilda, i sig straffbara, handlingar tillsammans kan utgöra ett grovt brott. Bestämmelsen fokuserar på upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window