Getingeprojektet – sanering av markföroreningar

Getingeprojektet var ett statligt finansierat projekt för sanering av föroreningar i Getinge utanför Gårdstånga. På fastigheten Getinge 11:5 fanns tidigare tillverkning av bekämpningsmedel. Platsen har undersökts sedan 1990-talet, och projektet för att sanera pågick mellan 2009 och 2019.

Under 2009-2011 genomfördes undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning. Eslövs kommun ansökte 2012 om statligt bidrag med utredningen som grund. 2014 beviljades ansökan och projektet tilldelades 43 miljoner kronor för att genomföra saneringen. På grund av förseningar fick projekttiden förlängas med ett år, från 2018 till 2019.

Sanering skedde genom att cirka 8 000 kubikmeter förorenade jordmassor grävdes bort.

Karta över Getingeprojektet.

I projektets tidigare nyhetsbrev kan du följa projektets historik fram till genomförandet av saneringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window