Kulturmiljövård

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det handlar inte bara om enstaka hus eller objekt, utan om hela miljöer med landskap, vägar, fornlämningar, ortsnamn och byggnader. Kulturmiljö handlar också om vår identitet och vår historia.

Kulturmiljövård handlar om vårt förhållande till vår historia och bebyggelse. Att värna om kulturmiljöer är precis som naturvård, de är viktiga för vårt samhälle och något som ska vägas in i framtida beslut om mark- och vattenanvändning.

Platser som utvecklas med hänsyn till kulturmiljövärdena är nödvändiga delar i arbetet med ett hållbart samhälle. De utgör en resurs som vi ska ta tillvara och utveckla.

De kulturhistoriska miljöerna hjälper oss att förstå tidigare generationer. De ger oss också möjlighet till reflektion kring hur samhället växt fram och vilka förutsättningar som funnits på platsen. På detta sätt används kulturmiljön som resurs för en attraktiv livsmiljö, den skapar stolthet och stärker en plats eller orts identitet, både på landsbygden och i staden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window