Fossilfritt Skåne

Under 2019–2022 ska Eslövs kommun tillsammans med sex andra skånska kommuner fortsätta sitt arbete för att minska sin användning av fossil energi. 

.

Indikatorer för fossilbränslefri kommun: el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor.

Fossilbränslefria kommuner 2.0 är ett fortsättningsprojekt. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet bygger vidare på resultaten från föregående projekt, Fossilbränslefria kommuner. Fokus för det här projektet är att fasa ut fossil energi från organisationernas tjänsteresor, tyngre fordon och arbetsmaskiner och inköp av produkter/tjänster. Utöver det står kompetensutveckling och kommunikation i fokus.

Det övergripande målet

Att kommunerna som är med i projektet använder minimalt* med fossil energi. Det ska gälla både inom den egna verksamheten och genom sin konsumtion av produkter och tjänster. Kommunerna ska  agera som föredömen för andra aktörer genom att visa på möjligheterna och fördelarna med att bedriva klimatsmart verksamhet.

*Minimalt definieras som 5-10 % fossil energianvändning

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

Kommunutmaningen

De sex kommunerna ska ha mycket god kännedom om sin användning av fossil energi . Dessutom ska de visa på ständiga förbättringar genom årlig systematisk uppföljning av verksamheten. Den årliga uppföljningen av fossil energianvändning ska vara inarbetad i organisationen på så sätt att den fortsätter efter projektets slut.

Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner

Minst 90 % av deltagande kommuners personbilar och lätta lastbilar är ska i första hand vara drivas med fossilfritt drivmedel. Kommunerna ska ligga i framkant med att efterfråga, utvärdera och använda fossilbränslefria arbetsmaskiner i sin verksamhet. Dessutom ska minst 80 % av drivmedlet som används i den egna verksamheten vara fossilbränslefritt.

Fossilbränslefria tjänsteresor

De medverkande ska ha skapat goda förutsättningar för sina medarbetare att enkelt kunna välja de mest klimatsmarta alternativen för sina tjänsteresor. Det inkluderar möjligheten till resfria digitala möten. Målet är att minst 70 % av tjänsteresorna genomförs med fossilbränslefria alternativ.

Klimatsmart offentlig konsumtion  

De deltagande kommunerna ska ha ökat kännedomen om hur organisationens konsumtion av produkter och/eller tjänster bidrar till klimatpåverkan. De ska också ha genomfört åtgärder som minskar klimatpåverkan.

Ledarskap och inspiration

De deltagande kommunerna ska ha bidragit till högre kunskap hos medarbetare och politiker i den egna organisationen om klimatfrågan och vilka möjligheter och utmaningar den medför. De deltagande kommunerna har dessutom skaffat fler verktyg och metoder för att ställa om till en helt fossilbränslefri och klimatsmart organisation i samverkan med andra samhällsaktörer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window