Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ansvarar för att all hälso- och sjukvård, behandling och rehabilitering är av god och säker kvalitet inom kommunens ansvarsområde och följer den lagstiftning som finns.

Hälso- och sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. MAS och MAR ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner samt kontrollera att dessa följs upp och är kända i verksamheten.

Patientsäkerhetsberättelse

MAS och MAR följer också upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta till vård- och omsorgsnämnden. Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse där arbetet under det gångna året belyses.

Lex Maria

MAS och MAR ansvarar också för Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen enligt SOSFS 2005:28 om en vårdtagare, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist eller sjukdom.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window