Utförlig information om bebyggelsen på Solvägen och Bygelvägen

Detaljplanen antogs 2019 och styr hur bebyggelsen får utformas.

Byggnadshöjden får vara högst 4,0 meter. Takkupor får uppföras till högst 1/3 av taklängd, oberoende av byggnadshöjd och antal våningar. Takvinkeln får vara 15-45 grader. Minst 50 procent av varje fastighet ska vara öppen för dagvatteninfiltration. Vid de två tomterna längs Solvägen krävs det marklov för att fälla befintliga träd.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas vid gräns som inte är gata. Komplementbyggnad, fristående eller sammanbyggd med bostadshus, ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas med annan komplementbyggnad. Garage och carport ska placeras minst 6,0 meter från tomtgräns mot gata. Komplementbyggnad ska ha lägre totalhöjd än huvudbyggnad. Utfartsförbud gäller vid fastigheternas yttre hörn.

Trädalléer

Allén vid Solvägen och den yttre allén vid Bygelvägen omfattas av biotopskydd. Kommunen har erhållit dispens för att ta ner träden och kommer återplantera dubbelt så många träd i nya alléer på andra ställen i västra Eslöv. Köparen ansvarar för att ta ner träden på tomten och står för kostnaderna. Dispensen upphör att gälla om arbetena inte slutförts innan 2025-09-25. Det krävs marklov för att fälla träden vid Solvägen.

Karta över trädalléer vid Solvägen och den yttre allén vid Bygelvägen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window