Långåkra – villatomter till försäljning

En helt ny stadsdel, Långåkra, växer fram i västra Eslöv. Eslövs kommun erbjöd här 20 nya villatomter till försäljning under våren 2022. Fyra tomter har blivit sålda och resterande tomter kan man nu anmäla intresse till på nytt.

Intresset för tomterna var stort vid den första intresseanmälan. Därefter förändrades marknaden och många som tidigare varit intresserade fick svårt att gå vidare med bokningen av en tomt. De aktuella tomterna erbjuds till försäljning till de som står i Eslövs kommuns tomtkö. Intresseanmälan görs via Eslövs kommuns e-tjänst.

Många av tomterna på Långåkra är idag bokade genom den första intresseanmälan. Det går dock att anmäla sitt intresse till dem ändå. På så vis kan tomten erbjudas till någon ny om bokaren väljer att avstå tomten. Tomterna ligger i de nya kvarteren Gräslöken, Rödbetan och Paprikan som är belägna längs de nya gatorna Plantgatan och Grönsaksgatan.

Nya stadsdelen Långåkra

Tomtförsäljningen är en del av det pågående arbetet med den första etappen i utbyggnaden av den nya stadsdelen Långåkra.

I området ingår även flerbostadshus och kedjehus i två våningar mellan Lantmannavägen och Grönsaksgatan.

Förutom de 20 villatomterna kommer det i första etappen att byggas kedjehus och flerbostadshus. Det planeras även för att bygga en ny lekplats i området. Flera etapper kommer att byggas ut efter att etapp 1 är färdigställd.
Förutom de 20 villatomterna kommer det i första etappen att byggas kedjehus och flerbostadshus.

Grönstråk och gång och cykelvägar

Norr och öster om området har det anlagts ett grönstråk med gång- och cykelvägar.

För ett par år sedan byggdes området Bäckdala ut söder om Lantmannavägen och söder om detta område finns ett parkområde med anlagd dagvattenpark och stor lekplats.

En lekplats har även anlagts i det nya grönstråket norr om Långåkra.

Illustrationsskiss över en tänkt lekplats. Källa: WSP.
Illustrationsskiss över en tänkt lekplats. Källa: WSP.

Kommunal service

Stadsbuss nummer 2 tar dig till och från Långåkra. I rusningstrafik avgår bussen tre gånger i timmen. Restiden från hållplats Aprikosgatan till Eslövs station är tio minuter. Det finns även goda möjligheter för resor med cykel längs de gång- och cykelstråk som finns in mot centrala Eslöv.

Foto: Susanne Hultman

Det finns flera förskolor inom en radie av 1,5 km och ett par grundskolor. De närmsta skolorna är kommunala Sallerupskolan och Västra skolan samt Eslövs Montessorifriskola.

Illustrationsskiss över förskolan Skogsgläntan som nästan är färdigbyggd i närheten av Långåkra. Källa: Sweco.

De nya tomterna

Eslövs kommun erbjöd till en början tjugo nya tomter till försäljning. Fyra tomter är idag sålda och många tomter är bokade. Kostnaden för nybyggnadskartan faktureras den som köper aktuell tomt.

Illustrationsskiss över Långåkra, etapp 1, där Gräslöken är markerat med grönt, Rödbetan med vinrött och Paprikan med gult.
Illustrationsskiss över Långåkra, etapp 1, där Gräslöken är markerat med grönt, Rödbetan med vinrött och Paprikan med gult.

Fastigheterna har beteckningarna Gräslöken 2-6, Rödbetan 1-7 och Paprikan 1-8. Fastigheterna är belägna längs Plantgatan och Grönsaksgatan.

Tomtpriset avser själva tomtmarken. Kostnader för anslutningar till vatten, avlopp, el med mera bekostas av köparen. Även kostnader så som lagfartskostnader och bygglovsavgift står köparen för.

Kommunen har tagit fram en nybyggnadskarta till varje fastighet för att underlätta bygglovsprocessen. Kostnaden för nybyggnadskartan faktureras den som köper aktuell tomt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window