Bostadsförsörjningsstrategi

Bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun är kommunens samlade dokument om bostadsfrågor. I strategin kan du läsa om hur kommunen planerar för bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder.

Tillgång till bra bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Bostadsförsörjningsstrategin är en del av arbetet med att utveckla boendevillkoren i kommunen.

I programmet finns en analys av befolkningsutveckling, bostadsbyggande och marknadsförutsättningar. Det innehåller också riktlinjer och insatser som syftar till att underlätta för bostadssökande att hitta en passande bostad.

Varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsstrategin ses över och revideras. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsstrategi antogs 2021.

Strategins målsättningar

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller bostadsförsörjningsstrategin nya mål för bostadsbyggandet och för utvecklingen av bostadsbeståndet samt planerade aktiviteter för att nå uppsatta mål.

Strategin slår bland annat fast att det i genomsnitt ska byggas 200 bostäder per år i kommunen samt att bostadsutbudet ska vara varierat med ett särskilt fokus på att tillföra fler bostadsrätter och äganderätter. Det finns även mål som berör specifika grupper. Till exempel ska utbudet av bostäder för äldre bli mer varierat samt att kommunen ska arbeta för att fler personer ska få egna boendekontrakt. Därtill redovisas relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program.

Bilaga i bostadsförsörjningsprogrammet är Strategi för äldres boende som behandlar bostadsförsörjningen för äldre. Denna strategi är antagen av kommunstyrelsen och kan inte revideras ytterligare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window