Skadedjur

Vad som räknas som skadedjur beror på var djuren dyker upp och om de påverkar din hälsa eller miljön. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur oavsett vem som orsakat problemen.

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra.

En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur och hit räknas till exempel möss, råttor, sorkar, kråkfåglar, måsar och vissa duvarter. Bara en råtta anses inte som en olägenhet för människors hälsa. Däremot bör man gå vidare om det uppmärksammats flertalet råttor.

Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad.

Så minskar du risken för skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler, balkonger och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig.

Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Vid problem

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur bör du kontakta det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar. Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Ansvar för sanering

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen har orsakat ohyran. Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande.

Om Eslövs kommun får återkommande klagomål på fastighetsägare som t.ex. inte följer ovanstående, så kan miljöavdelningen göra ett tillsynsärende. Om bedömningen blir att det föreligger risk för människors hälsa, så kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren (eller den som nyttjar bostaden) att vidta åtgärder enligt Miljöbalken.

Miljöbalken

Enligt 9 kap 9 § miljöbalken (MB) ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Med ”olägenhet för människors hälsa” menas störning som medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Detta framgår av 9 kap 3 § MB.

I 34 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att utöver vad som gäller i 9:9 MB – ska byggnader, lokaler för annat än allmänt ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra. Åtgärder ska vidare vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Villaägare

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window