Olika typer av lov och anmälan

Ska du göra någon byggåtgärd behöver du oftast ansöka om någon typ av lov eller göra en anmälan.

Bygglov

Du behöver oftast söka bygglov för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Andra exempel på vanliga bygglovspliktiga åtgärder är om du skapar en ny bostad eller lokal i en befintlig byggnad, eller ändrar en byggnads yttre utseende. När du ska flytta en byggnad till en ny plats behöver du också söka bygglov.

För att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning, uppföra murar eller plank krävs oftast bygglov. När du ska flytta en byggnad till en ny plats behöver du också söka bygglov.

Marklov

Vill du ändra marken genom att schakta eller fylla upp så att markens höjdläge förändras mer än +/- 0,5 meter behöver du söka marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Enda undantaget är när detaljplanen bestämt ett visst höjdläge – då behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Inom vissa områden kan du behöva marklov för att fälla träd, det framgår i så fall i detaljplanen.

Rivningslov

Du behöver söka rivningslov inom ett detaljplanerat område för att riva en byggnad eller delar av en byggnad. Du behöver för det mesta inte rivningslov för att riva delar av byggnader eller hela byggnader som får byggas utan bygglov. Till exempel skärmtak och friggebod.

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet.

Tidsbegränsat lov

Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt och inte permanent. Om din åtgärd är av permanent karaktär ska du istället ansöka om permanent bygglov. Du kan få tidsbegränsat lov för maximalt 10 år och sedan kan du ansöka om en förlängning om ytterligare högst 5 år. När det tidsbegränsade lovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan. I din ansökan behöver du därför tala om när objektet ställs upp och när det ska tas bort.

Paviljonger för förskolor när huvudbyggnaden renoveras samt byggbodar är vanliga exempel på tidsbegränsade lov.

Det du ska bygga eller ändra behöver inte följa detaljplanens bestämmelser på samma sätt som för ett permanent bygglov för att vi ska kunna bevilja ett tidsbegränsat lov.

Förhandsbesked

Begär du ett förhandsbesked ska nämnden pröva om åtgärden kan tillåtas på en viss plats.

Ett förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning ifall ansökan om bygglov görs inom två år. Till exempel om du vill bygga något på en plats som inte är bebyggd sedan tidigare och som inte omfattas av vare sig detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ett förhandsbesked kostar ungefär 10 000 kronor, och handläggningstiden är cirka tio veckor. Om beslutet om förhandsbesked är positivt, måste du ansöka om bygglov och få startbesked innan du kan börja bygga. På Boverkets hemsida kan du läsa mer förhandsbesked och om vad det kostar.

Villkorsbesked

Begär du ett villkorsbesked ska nämnden redovisa sin bedömning om det kan komma att ställas villkor på den framtida ansökan gällande exempelvis tillgänglighet. Ett villkorsbesked är inte bindande om du söker bygglov.

Anmälan

Åtgärder som inte behöver bygglov kan behöva anmälan enligt plan- och byggförordningen, plan- och bygglagen och ibland också enligt områdets detaljplan.

Åtgärder som är anmälningspliktiga

  • rivning av en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område
  • nybyggnad eller tillbyggnad av komplementbyggnad/komplementbostadshus som har undantagits från bygglovsplikt enligt attefallsreglerna på en fastighet med ett befintligt en eller tvåbostadshus
  • tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus som har undantagits från bygglovsplikt enligt attefallsreglerna
  • ingrepp i byggnadens bärande konstruktion eller ändrad planlösning
  • installation eller väsentlig ändring av hiss
  • installation eller väsentlig ändring av eldstad/braskamin, rökkanal
  • installation eller väsentlig ändring av ventilation, vatten eller avlopp.
  • ändring som påverkar en byggnads brandskydd
  • underhåll av ett byggnadsverk som är särskilt värdefullt kulturhistoriskt perspektiv och omfattas av skyddsbestämmelser
  • inredning av ytterligare bostad i enbostadshus

Tips!
Vissa detaljplaner innehåller skyddsbestämmelser som kan innebära en utökad anmälningsplikt. Det är därför bra att känna till förutsättningarna för din fastighet genom att ta del av detaljplanen.

Se alla gällande detaljplaner här

Startbesked innan du börjar med det du sökt lov för eller anmält

Oavsett om du söker någon typ av lov eller gör en anmälan behöver du alltid få ett beslut om startbesked för att påbörja din åtgärd.

Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått startbesked kan du behöva betala byggsanktionsavgift.

Beslutets giltighetstid

Ett beslut om lov gäller i fem år, men åtgärden måste påbörjas inom två år för att lovet inte ska förfalla. Det du byggt eller ändrat ska sedan vara färdigställd senast fem år efter att beslutet fattades.

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Ett startbesked för anmälanpliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window