Tillsyn av fastigheter och tomter

Som fastighetsägare har du ansvar för att hålla dina byggnader och din tomt i ett vårdat skick. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina tomter i vårdat skick och inte låter sina byggnader förfalla.

Underhållet ska du anpassa till omgivningens karaktär och byggnadens värde ur till exempel historisk synpunkt. Ansvaret att vårda dina byggnader gäller oavsett om du själv bor där eller inte. Underhållskravet gäller även andra byggnationer som till exempel torn, murar och plank. Ansvaret för att hålla tomten i vårdat skick gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Inom tätort kan det ställas högre krav på vilket skick en tomt ska ha jämfört med en tomt ute på landet.

Fastighetsägare kan tvingas vidta åtgärder

Om en byggnad eller tomt inte sköts om kan kommunen göra en utredning. Det kan ske på kommunens eget initiativ eller genom att en anmälan inkommit. Om byggnaden eller tomten bedöms som ovårdad kan fastighetsägaren föreläggas, alltså tvingas, att vidta åtgärder som behövs för att byggnaden eller tomten ska anses som vårdad.

Ovårdad byggnad eller tomt kan leda till böter

Om fastighetsägaren inte följer ett föreläggande kan det leda till vite, en typ av böter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan, om det behövs, besluta att fastighetsägaren ska bekosta åtgärderna. Nämnden kan också koppla in Kronofogden, och ge i uppdrag till extern konsult eller företag att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att få byggnaden eller tomten i vårdat skick.

Plan- och bygglagen säger att tomten ska vårdas och skötas så att risken för olycksfall begränsas. Tomten får heller inte bli en olägenhet för grannar eller skapa hinder eller fara i trafiken. Den får inte användas som lagringsplats för exempelvis skrot, bilar eller båtar. Om du bygger om eller renoverar får du använda tomten som upplag för material som behövs för arbetet, eller för material som uppstår under arbetet. Detta gäller dock bara under en begränsad tid.

Tillsynsanmälan

Om du misstänker att något strider mot bestämmelser eller är olagligt kan du göra en tillsynsanmälan. Det kan till exempel vara om du tror att någon börjat bygga utan bygglov eller en ovårdad tomt eller byggnad. Din anmälan kan vara anonym. Oavsett om du väljer att vara anonym eller inte, kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fullfölja sin undersökningsplikt, och ingripa enligt lag.

Gör en tillsynsanmälan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window