Uterum och lusthus

Bygglov krävs oftast om du tänker bygga ut din fastighet eller göra ett uterum.

Skrivarvecka på kart- och bygglovsavdelningen

Den 25-29 maj (v 22) har kart- och bygglovsavdelningen skrivarvecka. Det betyder att vi inte är tillgängliga för inkommande samtal eller spontana besök. Du kan ringa Kontaktcenter på 0413-620 00 och lämna meddelande, så ringer vi upp dig. Bokade besök genomförs som planerat.
Vi gör det här fyra gånger om året för att kunna jobba ostört. Genom att kunna jobba mer fokuserat kan vi också behålla vår korta handläggningstid.


Även inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Vi rekommenderar att du ansöker i god tid för att bygglovet ska kunna vara färdigt när du vill börja bygga.

Om uterummet är mindre än 15 m² kan du istället göra en anmälan till Miljö och Samhällsbyggnad. Innan du börjar bygga måste du skicka in anmälan och de ritningar som krävs och därefter invänta ett startbesked. Om tillbyggnaden sker närmre än 4,5 meter från granne krävs grannens medgivande.

Om du bor utanför detaljplanelagt område finns vissa undantag från bygglovsplikten på tillbyggnader.

Kontakta Miljö och Samhällsbyggnad för att få veta vad som gäller mer specifikt för ditt uterum.

Små uterum

Du får bygga till ett mindre uterum på högst 15 m² till ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka om bygglov. Uterummet får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd*. Du måste dock göra en anmälan till kommunen och vänta på startbesked innan du får börja bygga.

*Taknockshöjd beräknas från byggnadens högsta punkt till markens medelnivå vid byggnaden. Se illustration här.

Grannens tillstånd behövs

Illustration: Boverket

Du måste fortfarande ha grannens tillstånd om byggnaden ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
Tillbyggnaden får inte heller ligga närmare än 4,5 meter till väg eller gata, för då krävs bygglov.

Lusthus, Attefallshus och friggebodar

Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kan också kräva bygglov då det räknas som en ny byggnad. Det finns dock undantag gällande mindre fristående byggnader (komplementbyggnader).

Friggebodar som uppförs i nära anslutning till bostadshuset och är högst 15 m² stort är bygglovsbefriade.

Komplementbyggnader och mindre bostäder på högst 25 m², så kallade Attefallshus, får uppföras utan bygglov. Du måste dock först göra en anmälan och få ett startbesked från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan du börjar bygga. Bor du utanför detaljplanelagt område (oftast tätorter) finns ytterligare lättnader.

Lusthus

Om ett fristående uterum eller växthus är mindre än 15 m² och taknockshöjden inte överskrider tre meter räknas det som en liten komplementbyggnad. Då behöver du inte söka bygglov.

I omedelbar närhet till bostadshus får små komplementbyggnader, så kallade friggebodar, uppföras utan bygglov. Om friggeboden är placerad närmre än 4,5 meter mot allmän platsmark (som en väg eller park) måste du söka bygglov.

Om du vill placera lusthuset närmre än 4,5 meter till din grannes tomt måste du ha grannens skriftliga medgivande.

Bygglovsbefrielse för friggebodar gäller endast om du har ett en -eller tvåbostadshus. Se PBL (plan- och bygglagen) 9 kapitlet §4 för bestämmelser.

Att tänka på vid bygglovsansökan eller anmälan:

  • Visa tydligt hur den nya byggnaden/uterummet/tillbyggnaden ansluter till det befintliga huset i sektionsritningen. Hur möter t.ex. uterummets tak fasaden på huset?
  • Undvik nivåskillnader mellan huset och uterummet för att uppnå tillgänglighetskraven.
  • Om uterummet placeras framför befintliga fönster, hur blir då ljustillförseln för rummen innanför? Tänk på rummen innanför innan du bygger in t.ex. ett sovrumsfönster.

Vad ska ansökan innehålla?

  • En ifylld anmälan eller bygglovsansökan. Uppge bland annat fastighetsbeteckning, sökandes (byggherrens) uppgifter, utvändiga material och färger. Glöm inte att skriva under!
  • Situationsritning i skala 1:500, upprättad på en nybyggnadskarta.
  • Planritning, fasadritning och sektionsritning i skala 1:100. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och tydligt utförda med svarta linjer på vitt papper. Pappersformat A3 ska vikas till A4.
  • Beskrivning av uterummets konstruktion vid enklare utföranden eller konstruktionsritning för mer avancerade konstruktioner. I mer komplicerade fall kan fler handlingar krävas. Kontakta oss om du vill ha råd, se kontaktrutan.

Tänk på att

Tillbyggnader som ska användas av människor (såsom uterum) kräver kontrollansvarig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window