Försäljningsprocessen i Eslövs kommun – så här går det till!

De som står i Eslövs kommuns tomtkö får erbjudande om att anmäla intresse för tomterna på Långåkra.

Intresseanmälan görs via en e-tjänst på kommunens hemsida.

Fördelning av tomter

Tomterna kommer fördelas efter ködatum där den som anmält intresse och stått i kö längst har förtur.

I intresseanmälan finns möjlighet att anmäla intresse för flera tomter. Den som är intresserad kommer dock enbart få erbjudande om att köpa en (1) tomt. För varje tomt kommer vi ta reda på vem som stått längst i tomtkön och denne får sedan erbjudande om att köpa tomten.

Bokningstid

Den som fått erbjudande om att köpa en av tomterna har tre (3) månader på sig att undersöka förutsättningarna för att köpa tomten och bygga hus inom den tid som föreskrivs i köpekontraktet.

Kommunen har tagit fram geotekniska undersökningar och nybyggnadskartor till tomterna. En nybyggnadskarta redovisar fastighetens exakta läge och mått, gränser för byggrätten, anslutningspunkter för vatten- och avlopp, höjdangivelser med mera. Kostnaden för nybyggnadskartan kommer faktureras den som köper aktuell tomt.

Under bokningstiden bör kontakt tas med bank, bygglovsavdelningen på Eslövs kommun, husföretag, VA SYD med flera för att reda ut förutsättningarna för att bygga den nya bostaden.

Bokningen är inte bindande och det går att avstå från att köpa tomten om förutsättningarna inte är de rätta. Om den som har erbjudits tomten under denna tid bestämmer sig för att köpa tomten ska ansökan om bygglov lämnas in till bygglovsavdelningen. På så vis bekräftas det intresse vederbörande har visat.

Bygglovsavdelningen har normalt en handläggningstid på 6-10 veckor från en komplett ansökan om bygglov. Under denna tid är tomten bokad åt den som erbjudits tomten och tackat ja.

Krav på försäljning

Vid försäljningen ställer Eslövs kommun krav på att tomterna ska bebyggas inom 18 månader från tillträdesdagen. Detta krav regleras i det köpeavtal vi skriver med köparen. Kravet är utformat så att ett vite utgår till kommunen ifall köparen inte har uppfört ett hus för permanent bostad inom arton månader från tillträdesdagen.

För att undvika spekulation tillåts inte att köpt tomt säljs vidare innan ett bostadshus är uppfört.

Bygglov för uppförande av bostadshus ska vara sökt och beviljat innan kommunen går vidare till försäljning.

Vad ingår i priset?

I tomtpriset ingår enbart själva marken. Avgifter för anslutning till vatten och avlopp, el, bredband med mera står köparen för. Även kostnader för bygglov och lagfart betalas av köparen.

Särskild planavgift kommer att tas ut i samband med bygglovet.

Kommunen har tagit fram nybyggnadskartor för tomter som behövs när bygglov söks. Kostnaden för kartan kommer faktureras den som köper aktuell tomt. Kostnaden för kartan kommer dock faktureras den som köper aktuell tomt.

Köpekontrakt, köpebrev och lagfart

När bokningstiden är över och bygglov för bostadshus har beviljats går vi vidare med försäljning av tomten. Vi skriver då ett köpeavtal med köparen och bestämmer ett datum då köparen får tillträde till tomten. Vid tillträdesdagen ska köpeskillingen, och kostnaden för nybyggnadskarta, vara inbetald till kommunen. När betalning skett utfärdar Eslövs kommun sedan ett köpebrev som ett kvitto på betalningen.

Köpebrevet används sedan när köparen söker lagfart på fastigheten.

Enligt lag är den som köpt en fastighet skyldig att söka lagfart för köpet hos Lantmäteriet. En stämpelskatt på 1,5 procent av köpeskillingen utgår vid lagfartsansökan.

Tomterna ska bebyggas inom 18 månader från tillträdesdagen. Kravet regleras i köpeavtalet. Ett vite utgår ifall köparen inte har uppfört ett hus för permanent bostad inom 18 månader.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window