Sjöar

I Eslövs kommun finns det två sjöar, Ringsjön och Vombsjön.

Bada

Vid Sjöholmen, som ligger vid Västra Ringsjöns östra strand finns en badplats. I Vombsjön kan man också bada men badplatsen ligger i Sjöbo kommun. Läs mer om badplatser.

Sjöar

Ringsjön

Ringsjön som består av västra Ringsjön, Östra Ringsjön och Sätoftasjön är Skånes näst största sjö. Den sydvästra delen av västra Ringsjön ligger i Eslövs kommun. Resterande delar ligger i Höörs och Hörby kommuner. Totalt sett har de tre Ringsjöarna en yta på ca 40 km2. Östra Ringsjön och Sätoftasjön sjöar med ett relativt stort maxdjup (ca 16-17 m) medan västra Ringsjön är betydligt grundare med ett maxdjup på drygt fem meter.

1883 sänktes Ringsjöns vattennivå med ungefär 1,5 meter. Några år efter sänkningen observerades de första tecknen på övergödning, för mycket näring, i sjön. I samband med att jordbruket runt sjön började använda konstgödsel ökade belastningen på sjön av näringsämnet fosfor. I och med användandet av vattentoaletter förvärrades sedan situationen eftersom reningsverk inte byggdes i samma takt och avloppsvattnet därför rann orenat ut i Ringsjön. Ringsjöns status försämrades kontinuerligt under hela 1900-talet och i mitten på 1900-talet blev läget akut. Under 1980-talet var det regelbundet algblomningar i Ringsjön och fisksamhället i sjön bestod till stor del av småväxta mörtar och braxar. Sedan ett antal år tillbaka driver därför Ringsjöns vattenråd ett projekt som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Ringsjön. Det sker genom ett så kallat reduktionsfiske där man försöker ta upp så mycket vitfisk, mest braxen och mört, som möjligt ur sjön för att på så sätt förbättra vattenkvaliteten.

Läs mer om Ringsjön och reduktionsfisket på Ringsjöns vattenråds hemsida:

www.ringsjon.se

Vombsjön

Vombsjön är en näringsrik slättsjö som ligger längst ner i kommunens sydöstra hörn ca 22 kilometer från Eslövs tätort. Sjön delas mellan Eslövs, Lunds och Sjöbo kommuner varav ca 133 ha (drygt 10 % av ytan) ligger i Eslövs kommun. Utloppet till Kävlingeån, som består av en damm med justerbara luckor där Sydvatten reglerar utloppet från sjön enligt en vattendom, ligger också i Eslövs kommun.

Sjön är knappt 16 meter djup, har en yta på 12 km2 och ligger ca 19 meter över havet. De största tillflödena är Björkaån och Torpsbäcken från öster och Borstbäcken från norr. Sjön avvattnas via Kävlingeåns huvudfåra till Öresund. Tillrinningen till Vombsjön från områden i Eslövs kommun är begränsad och utgörs framför allt av de delar av Borstbäckens avrinningsområde som ligger i Eslövs kommun. Vombsjön är reglerad sedan 1936 och 1937 sänktes vattenytan i sjön med ca en meter med avsikt att sjön skulle fungera som ett magasin för vårfloden som sedan skulle tappas ut succesivt under sommaren. Sydvatten reglerar idag sjön med syftet att kunna försörja stora delar av sydvästra Skåne, bland annat delar av Eslövs kommun, med dricksvatten från sjön. Regleringen gör att vattenståndet i sjön kan variera kraftigt, under vissa år upp till ca 2,5 meter. Sjön har ett stort rekreativt värde och används både som badsjö och av fritidsfiskare. Det bedrivs även yrkesmässigt fiske i sjön och vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers.

Läs mer om Vombsjön på Kävlingeåns vattenråds hemsida:

www.kavlingeån.se

Eller på:

www.fokusvombsjön.se

Kävlingeåns vattenråd tar även vattenprover i Vombsjön

Paddling på Ringsjön
Paddling på Ringsjön

Fiska

Fiska kan man göra både i Ringsjön och i Vombsjön. Läs mer om fiske.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window