Kommunala ansvarsarter

Kommunala ansvarsarter är hotade arter som till stor del har sin population inom kommunens gränser. Kommunen har då ett särskilt ansvar att bevara arten. Eslövs kommuns ansvarsarter är bland andra humlesuga, kärrnäva, stäppbandbi och sånglärka.

Förekomsten av specifika arter är sällan jämnt fördelad i landskapet, utan är ofta begränsad till ett visst område. Den nation, region eller kommun där det finns flest individer av en viss art kan då sägas ha ett särskilt ansvar för den artens bevarande.

I Skåne har Länsstyrelsen brutit ner arbetet med de nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter till att föreslå några arter som varje kommun har att ta särskilt ansvar för. Tilldelningen grundar sig på att varje art är hotad och har en relativt stor del av sin nationella förekomst i just den kommunen.

För Eslövs kommun har Länsstyrelsen föreslagit följande arter:

  • Insekter: almblombock, blomvassbock, batavsandbi, stäppbandbi.
  • Fåglar: sånglärka, stare.
  • Kärlväxter: humlesuga, kärrnäva.
  • Lav: askvårtlav.
  • Svampar: grisspindling, pälsticka.
Bild av Kärrnävan, en högväxande ört med skira fembladiga rosa blommor
Kärrnävan finns främst i Skåne och är fridlyst.

Projektet Humlesuga, Kärrnäva och Ängsskära – ansvarsarter i Eslövs kommun

Att arbeta med riktade åtgärder för ansvarsarter är en viktig del av vårt kommunala uppdrag. I Eslövs kommuns naturmiljöprogram har vi därför bland annat som mål att gynna ett rikt växt- och djurliv på kommunal mark.

Ett led i arbetet med de kommunala ansvarsarterna har projektet Humlesuga, Kärrnäva och Ängsskära – ansvarsarter i Eslövs kommun genomförts med stöd av LONA (Lokala Naturvårdssatsningen). Projektet syftade till att hitta sätt att trygga förekomsten av humlesuga, kärrnäva och ängsskära i kommunen. Ängsskäran är utsedd av Eslövs kommun som en ansvarsart, eftersom att den är hotad och behöver hjälp för att överleva i kommunen.

Bild av Humlesugan som växer i 30–80 cm höga stänglar med lila blommor.
Humlesugan har lila blommor och är mycket uppskattad av humlor och fjärilar och har därför stor ekologisk betydelse.

Humlesugan och Kärrnävan har sin huvudutbredning i Skåne och förekommer till stor del i våra trakter. Eftersom båda arter riskerar att försvinna har vi ett ansvar att värna extra om deras livsmiljöer. För att arterna ska överleva måste de också kunna föröka sig och spridas. Eslövs kommun har därför satsat på ett samverkansprojekt med Lunds Botaniska Förening.

I januari 2019 startades ett projekt med föreningsmedlemmen Arne Thell att odla och plantera frön från humlesugan, kärrnävan och ängsskäran på ett antal platser som kommunen äger och sköter marken. Projektet pågick i tre år och förhoppningen är nu att det ska gynna arternas förekomst i kommunen så att de kan öka i antal och fortsätta trivas i sina miljöer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window