Vattenvård

Eslövs kommun arbetar aktivt med vattenvårdsfrågor genom att vara med i vattenråden för alla de tre avrinningsområden som kommunen är del i.

Det handlar om Rönne å avrinningsområde där till exempel Rönne å och Ringsjön ingår, Kävlingeåns avrinningsområde där till exempel Vombsjön, Kävlingeån och Bråån ingår samt Saxån-Braåns avrinningsområde där Saxån och Långgropen ingår.

Vattenråd

Vattenråd är lokala föreningar för samverkan mellan olika aktörer i vattenfrågor. Inom ramen för vattenråden kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera problem och idéer inom sitt område.

Helhetssyn

Utgångspunkten för arbetet är en helhetssyn på vattenfrågorna och att arbetet följer vattnets naturliga gränser i landskapet, det vill säga avrinningsområdena.

Många är delaktiga

För att nå ett framgångsrikt vattenarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet, att vattenråden är väl organiserade samt att de har en långsiktig finansiering.

Flera av vattenråden bedriver ett omfattande vattenvårdsarbete för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Läs mer om detta på vattenrådens egna webbplatser.

Följ Ringsjöns vattenråd på Facebook

VattenAtlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som är framtagen av några skånska vattenråd. I VattenAtlas hittar man mycket lokal information med koppling till vatten, va-frågor, strandskydd, fiske, miljöövervakning, vattenvård, historiska kartor med mera.

VattenAtlas hittar du på www.vattenatlas.se

Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun

Inom ramen för Eslövs kommuns samlade arbete med olika typer av vattenfrågor, Eslövs vatten, har bland annat en sjö- och vattendragsplan för kommunen tagits fram. Planen är en nulägesbeskrivning av situationen i sjöar och vattendrag i kommunen med avseende på miljöproblem, naturvärden, dikningsföretag, miljömål, miljöövervakning med mera. Planen innehåller även förslag på åtgärder för att situationen i sjöar och vattendrag ska förbättras.

Planen antas troligtvis av kommunfullmäktige under 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window