Naturmiljöprogram

Naturmiljöprogrammet för Eslövs kommun handlar om vårt lokala naturvårdsarbete, både inom fysisk planering och för konkreta naturvårdsåtgärder.

Saxån och Bråån

Bakgrund

Eslövs kommun har antagit ett naturvårdsprogram som behandlar hela naturmiljön, både på landsbygden och i tätorterna, inte bara områden med höga naturvärden. Naturmiljöprogrammet är uppdelat i två delar, Programdel och Områdesbeskrivningar. Programdelen presenterar natur-, kultur- och friluftsvärden i kommunen, mål och strategier för naturvården, lagstiftning och styrande dokument. I Områdesbeskrivningar finns en objektskatalog med kartor och beskrivningar av områden med höga naturvärden.

Syfte

Ett naturmiljöprogram ska fungera som underlag i den fysiska planeringen och ligga till grund för en handlingsplan för naturvårdsarbetet i kommunen.

Programmet har fyra huvudsyften:

  • att bevara den biologiska mångfalden genom att ange var i kommunen det finns värdefull natur, på vilket sätt den är värdefull och vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla naturvärdena
  • att fungera som planeringsunderlag för framtida planer och som underlag vid inköp av mark
  • att ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljöfrågor
  • att tillvarata kommuninvånarnas intresse av naturområden värdefulla för friluftsliv och rekreation.

Se hela naturmiljöprogrammet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window