Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. På denna sida har vi samlat råd för var du kan vända dig om du störs av buller.

Hur vi påverkas av buller beror på i vilken miljö det förekommer och när på dygnet det inträffar. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter.  Om du blir störd av buller ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar bullret.

Vad gör jag om jag störs av buller?

 • Ta kontakt med källan till bullret. Om det till exempel är en granne som spelar hög musik – prata med din granne.
 • Ta kontakt med din fastighetsägare.
 • Om inget av ovanstående fungerar – ta kontakt med miljöavdelningen på Eslövs kommun.

Vid bedömning av buller inne i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.

 • Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt.
 • Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud som slagljud.
 • Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA kan uppfattas som störande.

Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard. Folkhälsomyndighetens allmänna råd innehåller också riktvärden för buller.

Hur mycket får det låta utomhus?

 • Buller från industrier och andra verksamheter, inklusive ljud från fläktar, kylanläggningar och värmepumpar, bedöms generellt enligt de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Om det finns ett tillståndsbeslut eller en godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller, tillämpas dessa.
 • Vid problem med buller måste det alltid göras en bedömning i varje enskilt fall. Riktvärdena är ett stöd i bedömningen av om bullret är en olägenhet. Värdena ska användas vid befintliga bostäder samt vid skolor, förskolor och vårdlokaler.
 • Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Ansvarig för en byggplats bör ta fram underlag för bedömning av eventuella störningar för omgivningen. Detta görs genom bullerberäkningar eller bullermätningar samt omgivningskartläggning. När man planerar för nya bostäder gäller andra riktvärden som du kan läsa mer om i
 • Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

Här hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om buller, mätmetoder och riktvärden.

Riktvärden för trafikbuller

Riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik är för:

 • bostäder upp till 35 kvm är nivån 65 dBA.
 • bostäder större än 35 kvm är riktvärdet 60 dBA.

Vid störningar av trafikbuller kan kontakt med miljöavdelningen tas för bedömning om det är en olägenhet eller ej. Olägenheten bedöms efter bostadens tysta rum, trafikbelastning och ljudnivå.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window