Omhändertagande av döda djur

Vill du begrava ett sällskapsdjur eller har du hittat ett dött djur? Här får du hjälp med vad du kan göra.

Hantering av döda sällskapsdjur

Begravning av döda sällskapsdjur kan ske på egen mark om det inte finns en risk för olägenhet. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst. Välj en lämplig plats och gräv ned djuret en bra bit så att vilda djur inte gräver upp det. Tänk på att hålla tillräckligt avstånd till vattentäkter, vattendrag, diken och granntomter.

Djurminneslund vid Trollsjön i Eslöv

För den som vill begrava sitt husdjur på en offentlig begravningsplats, finns djurminneslunden vid Trollsjön. På djurminneslunden kan smådjur som hund, katt och andra mindre husdjur begravas. Att få sitt djur begravt här är kostnadsfritt. Djuret ska vara kremerat.

Kontakta Eslövs kommuns entreprenadledare via 0413-620 00 för att boka tid.

Kremering av husdjur

Vänd dig till din veterinär om du vill ha hjälp med kremering av ditt husdjur.

Rutiner vid upphittade döda djur

Döda djur som kommunens entreprenörer hittar på kommunal mark tas med till Polisen. Där undersöks om djuret har chipmärkning för att hitta och meddela ägaren.

Begravning av häst

Nedgrävning av häst ska ske på lämplig plats som bestäms i samråd med miljöavdelningen.

Följande hänsyn ska tas vid bestämning av plats:

  • Avståndet från nedgrävningsplats till närmsta bostad, vattentäkt (inkl. enskilda brunnar), vattendrag, sjö eller annan vattensamling ska vara minst 100 meter.
  • Nedgrävningen ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nedgrävningen ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument.
  • Nedgrävning får inte ske inom område med detaljplan, samlad bebyggelse, Natura-2000, naturreservat, vattenskyddsområde, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknande skydd.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
  • Graven ska täckas av minst 1,5 meter jord för att något djur inte ska kunna gräva upp graven. Om det finns problem med rovdjur i området kan det behövas större djup eller andra åtgärder för att graven inte ska grävas upp. Tänk också på att jorden sjunker ihop och och att jorden som täcker graven bildar en svag ås eller kulle.
  • Det är en fördel om jordlagret under är av lera eller silt.

Ytterligare anvisningar kan komma i kontakten med miljöinspektör.

Ansvar

Du som gräver ner hästen ska föra register över vad som grävts ner, datum för nedgrävningen samt plats (karta med platsen markerad). Uppgifterna ska du spara i minst två år.

Det är alltid den som är ansvarig för nedgrävningen som ser till att att nedgrävningen sker på rätt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar på platsen. Nedgrävningen får aldrig riskera att innebära skada på miljön och/eller människors hälsa.

Vilda döda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur det måste skicka till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. När det gäller kommunens mark kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window