För dig som är god man eller förvaltare

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare har många regler att förhålla dig till. Här har vi samlat blanketter, checklistor och rutiner som du ska följa.

Har du möjlighet att hjälpa fler?

Är du redan god man eller förvaltare i Eslövs eller Lunds kommun och har möjlighet att ta fler uppdrag? Mejla oss, så tittar vi på vilka möjligheter som finns för dig.

E-post: ofn.rekrytering@lund.se

Uppdraget

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan handla om att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. Uppdraget kan omfatta alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det är viktigt att du endast agerar i de delar som ditt uppdrag omfattar.

Vad som ingår i uppdraget framgår av ditt registerutdrag som du får från Överförmyndarnämnden i Lund efter att du har förordnats som god man eller förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke, till exempel om du ska hjälpa din huvudman att:

 • Ta ut medel från överförmyndarspärrat konto.
 • Köpa aktier för huvudmannens medel.
 • Sälja eller inteckna huvudmannens fastighet, bostadsrätt, tomträtt.
 • Köpa fastighet, bostadsrätt, tomträtt.
 • Ta upp lån för huvudmannen.
 • Låna ut huvudmannens medel.
 • Låta huvudmannen driva en rörelse.
 • Ingå avtal om arvskifte.

Du som är god man eller förvaltare måste i ovanstående fall ansöka till Överförmyndarnämnden om att få samtycke till rättshandlingen. Om inte Överförmyndarnämndens samtycke inhämtas blir rättshandlingen ogiltig. Observera att det endast är du som är god man eller förvaltare som företräder din huvudman och är behörig att skriva under en ansökan om samtycke till överförmyndarnämnden.

En huvudman ska få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller honom eller henne. Om detta inte är möjligt, på grund av att huvudmannen t.ex. inte förstår vad saken gäller på grund av sin sjukdom eller psykiska störning måste det finnas ett läkarintyg som styrker det.

Ansök om samtycke från överförmyndarnämnden

Ansök om att kunna göra uttag från överförmyndarspärrat bankkonto

Redovisning

Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder på förordnandedagen.

Förteckningen ska anges på ”heder och samvete” och lämnas till överförmyndarnämnden senast två månader från det att du blev förordnad som god man. Vid byte av god man behöver den tillträdande gode mannen normalt inte lämna förteckning.

Årsräkning lämnas före den 1 mars

Du ska varje år lämna en årsräkning som redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår. Årsräkningen lämnas in före den 1 mars, avseende föregående år.

Om ditt uppdrag har upphört ska du inom en månad lämna en sluträkning där du redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft från den 1 januari till och med dagen då uppdraget upphör. Anvisningar till årsräkning och sluträkning finner du nedan.

Arvode

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.

Rätten till arvode

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet.

Det är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om huvudmannen ska betala arvodet. Om huvudmannens inkomster före skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp ska han/hon betala arvodet. Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan
huvudmannen och kommunen.

Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, t.ex. om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan kommunen betala arvodet.
Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

Arvodets storlek

God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar på huvudmannens ekonomi. Den gode mannen/förvaltaren redogör även för den personliga omvårdnaden i en redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen och redogörelsen, som ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett normalt arvode uppgår till ungefär 12 000 kronor/år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt.

Checklista för god man och förvaltare

Anhöriga och övriga bekanta

Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskild lista. Om du inte kan fråga huvudmannen själv så kan du fråga vårdpersonal eller grannar. Om det finns andra som står huvudmannen nära ta med dem på samma lista.

Bank, bankfack och budget

Bank

För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du utan dröjsmål undersöka var huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken om att huvudmannens konton ska vara spärrade, förutom det konto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning.

Bankfack

Om huvudmannen har ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Du ska då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet. Om det ligger kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på huvudmannens bankkonto. Om det ligger ett testamente i bankfacket ska du inte öppna det om det ligger förseglat, såvida huvudmannen inte uttryckligen ber dig.

Budget

När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare alternativt banktjänsteman för hjälp.

Fastigheter och fullmakter

Kontrollera med fastighetsregistret hos lantmäteriet eller hos skattemyndigheten om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärde kan fås hos skattemyndigheten.

Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon avseende egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Om detta inte är möjlig på grund av att huvudmannen saknar beslutsförmåga bör du flytta tillgångarna till en annan bank.

Försäkringskassan

Du ska se till att huvudmannen har de bidrag som hen kan vara berättigad till. Börja med att kontrollera möjligheten till bostadsbidrag/-tillägg. Undersök möjligheten för huvudmannen att få sina kostnader för god mans arvode täckta genom handikappersättning.

Hemförsäkring och hyresvärd

Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring och i annat fall se till att teckna en sådan (ibland ingår hemförsäkring i hyran).

Om din huvudman bor i en lägenhet bör du meddela hyresvärden att du blivit god man.

Kommun och myndigheter

 • Behöver du göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller LSS?
 • Kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman? Börja med en kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.
 • Fundera på om du behöver kontakta några andra myndigheter på grund av din huvudmans situation, exempelvis Skatteverket vad gäller deklarationen eller folkbokföringen.

Post

Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad ”särskild postadress” för din huvudman. Om huvudmannen har beslutsförmåga krävs dennes samtycke till åtgärden. Blankett fås via Skatteverket.

Skulder och tillgångar

Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten.

Om det finns andra värdefulla tillgångar ska de tas med i din tillgångsförteckning, till exempel värdepapper eller en konstsamling.

Anlita en person med rätt kompetens för värdering av den samt se till att försäkring täcker lösörets värde.

Vårdpersonal

Om din huvudman bor på sådant boende att det finns vårdpersonal eller liknande, bör du initiera ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera praktiska frågor till exempel angående huvudmannens kostnader för det löpande uppehället.

Övrigt att ta upp med din huvudman

Om det är möjligt och lämpligt kan du fundera på att ta upp följande med din huvudman.

 • Vad ingår i uppdraget som god man?
 • Vad kan huvudmannen förvänta sig för insatser från din sida. Här kan det vara bra att direkt berätta att en god man inte ägnar sig åt några former av socialtjänst eller annan sådan hjälp.
 • Vilka regler gäller för godmanskapet? Du kan t ex berätta om att du är redovisningsskyldig till överförmyndaren.
 • Vad kostar det att ha god man? Ett normalt godmanskap kostar ofta cirka 12 000 kronor om året, inklusive skatt och sociala avgifter. Om huvudmannen har tillgångar överstigande 2 basbelopp eller inkomster överstigande 2,65 basbelopp, får hen i normalfallet stå för hela eller delar av arvodet till gode mannen. I övriga fall står kommunen för gode mannens arvode.
 • Vad behöver huvudmannen hjälp med? Det är viktigt att du försöker anpassa dina insatser efter huvudmannens behov av hjälp.
 • På vilket sätt ska huvudmannen informeras? Anpassa informationen efter huvudmannens förmåga att förstå och intresse för dina åtgärder som god man.
 • Vilka prioriteringar vill huvudmannen göra? Fråga vad som är viktigt för din huvudman, t ex om hen vill ha ett sparande alternativt mer medel för levnadsomkostnader. Allt givetvis inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.
 • Är huvudmannen inblandad i några juridiska tvister?
 • Är huvudmannen delägare i något oskiftat dödsbo?
 • Pågår några fastighetsaffärer?
 • Vad har huvudmannen för bidrag?
 • Vilka avgifter betalar huvudmannen?
 • Kan det vara aktuellt med förändring av huvudmannens boende?
 • Hur ser huvudmannens sociala kontaktnät ut?
 • Var/ hur/under vilka former ska du och din huvudman träffas?

Tillsyn och ansvar

Överförmyndarnämndens ansvar

Det är överförmyndarnämnden som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta, och att pengarna är tryggt placerade och ger ränta. Om överförmyndar­nämnden begär upplysningar om verksamheten, är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndar­nämnden.

Överförmyndar­nämnden granskar hur gode män, förvaltare och förmyndare förvaltar personers ekonomi genom att kräva in redovisningshandlingar (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Om gode män, förvaltare eller förmyndare låter bli att lämna in sin redovisning i rätt tid, kan överförmyndarnämnden kräva in handlingen genom ett vitesföreläggande.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder

Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder. Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen en gång om året genomför en inspektion hos Överförmyndarnämnden. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Skåne om de har klagomål på överförmyndarnämnden i Lund.

Avsäga uppdraget

Om du inte längre kan eller vill fortsätta ditt uppdrag som god man eller förvaltare behöver du meddela oss. Tänk på att du behöver fortsätta ditt uppdrag tills vi har hittat en ersättare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window