Förmyndare för barn

Fram till 18-årsdagen ska barn ha en företrädare som beslutar om frågor som gäller deras ekonomi och egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare. Ibland behövs det en utomstående företrädare, det kan vara en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Skillnad på vårdnad och förmyndarskap

Det är skillnad på att ha vårdnaden och förmyndarskapet för ett barn. Vårdnaden innebär den dagliga omvårdnaden av ett barn och förmyndarskapet gäller ansvar för barnets rättsliga och ekonomiska frågor. En förälder som är ensam vårdnadshavare är också ensam förmyndare för sitt barn. En god man eller särskilt förordnad förmyndare har oftast bara ansvar för förmyndarskapet.

Föräldrars förvaltning av barnets egendom

När barnets föräldrar är förmyndare får föräldrarna fritt bestämma över den omyndiges tillgångar så länge värdet understiger åtta prisbasbelopp. Om värdet på barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp blir föräldrarna redovisningsskyldiga till Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden kan också besluta om att begränsa föräldrarnas fria förvaltning om det finns särskild anledning till det. Läs mer under regler för föräldrars förvaltning av omyndiga barns egendom som finns nedan.

Om en av föräldrarna avlider, blir den efterlevande föräldern ensam förmyndare.

Regler för förälders förvaltning av omyndiga barns egendom

Syftet är att ge dig som förälder information om de grundläggande regler som gäller vid förvaltning av omyndiga barns egendom. Reglerna finns i Föräldrabalken, som är den lag som reglerar förhållandet mellan barn och förälder.

Allmänt om förmyndare

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarens tillsyn om de är förmyndare. Oftast är båda föräldrarna förmyndare. Föräldrar som är förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska användas eller placeras och företräder sitt barn i bland annat ekonomiska angelägenheter. Föräldrarna ska ta tillvara barnets intressen och se till barnets bästa. Barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.

Om föräldrarna inte ser till barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga. Barnets pengar ska användas till barnets utgifter, inte föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar. Barnets pengar får aldrig skänkas bort. Förvaltning av omyndigs tillgångar/egendom kan vara kontrollerad eller fri.

Om barnets båda föräldrar är dess vårdnadshavare är de normalt också förmyndare, 2 §. De utövar då förmynderskapet gemensamt. Det betyder att ni måste vara överens om och agera gemensamt beträffande förvaltningen av barnets egendom. Med anledning av detta måste ni båda skriva under samtliga blanketter och handlingar, som ska skickas till Överförmyndarnämnden.

Fri förvaltning

Om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp används fri förvaltning, det vill säga att föräldrarna bestämmer i stort sett själva hur pengarna ska placeras. Normalt behöver föräldrarna inte lämna någon redovisning till överförmyndaren. Undantag gäller om barnet äger fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller om föräldrarna lånat pengar av barnet mot revers (skuldebrev).

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning används då värdet på barnets tillgångar, inklusive fast egendom, överstiger åtta prisbasbelopp. Kontrollerad förvaltning tillämpas också för tillgångar som tillfallit den omyndige genom arv, gåva eller försäkring under villkor att förvaltningen ska stå under överförmyndarens kontroll (så kallad särskild överförmyndarkontroll).

Oavsett tillgångarnas värde kan överförmyndaren besluta om så kallade skärpande föreskrifter, som att spärra barnets bankkonto och/eller kräva att föräldrarna redovisar sin förvaltning. Denna typ av kontrollerad förvaltning används om överförmyndaren misstänker att föräldrarna missköter sig. Bland andra socialtjänsten är skyldig att på eget initiativ underrätta överförmyndaren om förhållanden som kan kräva skärpande föreskrifter och kontroll.

Rutiner vid kontrollerad förvaltning

Redovisning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta basbelopp sker vissa begränsningar i föräldrars rätt att förvalta barnets tillgångar. Föräldrar är skyldiga att anmäla till överförmyndaren om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Sådan anmälan sker på en så kallad förteckning, en blankett som överförmyndaren tillhandahåller. Till förteckningen ska underlag i form av till exempel kontoutdrag med barnets tillgångar bifogas. Förteckningen ska skrivas under på heder och samvete.

Föräldrar är skyldiga att årligen, före den 1 mars, lämna en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen ska visa hur barnets tillgångar har förvaltats och hur dessa är placerade. Till årsräkningen ska bifogas kontoutdrag/årsbesked från bank med mera samt eventuella kvitton/räkningar. Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete.

Föräldrar är skyldiga att lämna slutredovisning per barnets myndighetsdag. Blanketter för årsräkning och sluträkning kan erhållas hos överförmyndaren.

Placering av tillgångar

Placering utan krav på överförmyndarens samtycke.

Även vid kontrollerad förvaltning får föräldrar, utan överförmyndarens samtycke, placera barnets tillgångar. Detta gäller vid köp av andel i värdepappersfond eller obligationer som utfärdats av stat, kommun eller bank eller vid insättning i allemansfond.

Placering med krav på överförmyndarens samtycke.

Vid kontrollerad förvaltning får föräldrar inte utan överförmyndarens samtycke placera barnets tillgångar i till exempel aktier och försäkring.

Rättshandlingar med krav på överförmyndarens samtycke oavsett om förvaltningen är fri eller kontrollerad.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller vid följande handlingar:

 • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Låna eller låna ut pengar.
 • Bedriva näringsverksamhet.
 • Vård av barnets rätt i dödsbo.

Begäran om särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge en penninggåva till en omyndig och vill att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testator föreskriva detta. Detta kan till exempel förekomma då far- eller morförälder skänker pengar till sitt barnbarn. När pengarna sätts in på barnets bankkonto meddelar insättaren övermyndaren att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Regler när barnet får pengar eller värdehandlingar till ett värde överstigande ett basbelopp

När barn erhåller pengar från dödsbo eller försäkringsgivare och beloppet överstiger ett basbelopp ska den som ordnar utbetalningen för barnets räkning sätta in pengarna på bank med uppgift om att de inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Den som sköter om utbetalningen är skyldig att genast göra anmälan till förmyndare och överförmyndare. Detta gäller även då barn på grund av arv eller testamente fått värdehandlingar till ett värde över ett basbelopp.

Syftet med denna bestämmelse i Föräldrabalkens 16 kapitel, 11 § är att förebygga missbruk.

Överförmyndarnämnden har inte möjlighet att besluta om hävande av de spärrar som är satta på omyndigs konto.

Särskild förvaltning

Det förekommer ibland att gåvogivare eller testator bestämt att gåva till barn eller testamentslott ska förvaltas utan överförmyndarens tillsyn. För särskild förvaltning ska tre villkor vara uppfyllda. Det ska framgå:

 1. att så kallad särskild förvaltning ska tillämpas,
 2. den särskilde förvaltaren ska vara namngiven och
 3. det ska klargöras att förvaltningen ska ske utan medbestämmanderätt för barnets föräldrar.

Överförmyndaren bedömer om villkoren för särskild förvaltning är uppfyllda. Tillsyn utövas inte av överförmyndaren. Årlig redovisning ska ske till föräldrarna.

När behövs god man?

God man behöver utses då till exempel förälder har intressen som kan anses stå i motsats till barnets intressen. Det gäller till exempel om man blir delägare i samma dödsbo, vid aktie- och låneaffärer mellan förälder och barn eller om barnet driver en process mot sin förälder. Vidare behövs god man om barnet ska ta emot fast egendom eller bostadsrätt av förälder. God man kan också behövas vid andra gåvotransaktioner mellan förälder och barn.

Vid penninggåvor behövs inte god man om beloppet sätts in på bankkonto i barnets namn.

Ansökan om förordnande av god man görs skriftligen till överförmyndaren som också fattar beslut i frågan.

När utses en särskilt förordnad förmyndare?

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare. Om båda föräldrarna är döda, minderåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, kan tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare. Om en förälder t.ex. får en förvaltare, kan han eller hon inte företräda barnet och en förmyndare måste utses. Tingsrätten kan också förordna en medförmyndare, om en förmyndare av olika skäl inte kan vara förmyndare ensam. Överförmyndarnämnden kan ansöka till tingsrätten om en förmyndare för barnet.

När ett barn står utan både vårdnadshavare och förmyndare kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare som både blir vårdnadshavare och förmyndare för barnet. En ansökan i dessa fall görs av arbetsmarknads- och socialnämnden, som föreslår vem som ska bli barnets vårdnadshavare.

En särskilt förordnad förmyndare är redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden.

Som förmyndare ansvarar vårdnadshavaren också för barnets ekonomiska angelägenheter och i sådant som inte finns reglerat. Tingsrätten kan dock besluta att annan person ska ansvara för barnets ekonomiska angelägenheter.

Det betyder att det kan finnas två eller flera som ansvarar för barnet och att ansvaret kan delas upp mellan dessa i en vårdnadsdel och i en förmynderskapsdel.

När behövs en särskilt förordnad förmyndare?

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare. Det kan t.ex. bero på att:

 • Båda föräldrarna är underåriga.
 • Båda föräldrarna är avlidna.
 • Båda föräldrarna har blivit entledigade som förmyndare.
 • En ensam förmyndare fått en förvaltare förordnad för sig.

Om barnet endast har en förälder är således denna föräldern ensam förmyndare. Om denna förmyndare inte klarar av att sköta förmynderskapet ensamt kan det bli aktuellt att ansöka till tingsrätten om att utse en medförmyndare.

När föräldrarna eller den förordnade vårdnadshavaren inte har tillräckliga kunskaper för att kunna förvalta barnets ekonomi och företräda barnet i dessa angelägenheter, kan en förmyndare förordnas att ansvara för detta. Ett annat skäl är det finns jävssituationer eller att sådana kan uppstå, särskilt om barnet bor hos den förordnade vårdnadshavaren.

Vad gör en särskilt förordnad förmyndare?

Förmyndaren sörjer för barnets bästa genom att självständigt förvalta dess tillgångar och se till att de används till barnets nytta. Förmyndaren företräder också barnet i angelägenheter som rör tillgångarna och sådana angelägenheter som inte är reglerade eller som inte rör barnets personliga angelägenheter.

Vem kan utses till förordnad förmyndare?

Till förmyndare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Hur kontrolleras förordnade förmyndare?

Vid ett förordnat förmynderskap är det överförmyndaren i den kommun som barnet är folkbokförd i som agerar tillsyns- och kontrollmyndighet. Det innebär bland annat att förordnad förmyndare årligen måste redovisa sin förvaltning av barnets egendom till överförmyndaren.

Förteckning över tillgångar och skulder inom två månader
Förmyndarens första redovisning till överförmyndaren är att upprätta en förteckning över barnets tillgångar och skulder. Förteckningen intygas på heder och samvete och är utgångspunkten för årsräkningen.

Årsräkning/sluträkning

Förmyndaren ska före den 1 mars varje år lämna en årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter som barnet har haft under ett kalenderår eller viss period. Om uppdraget upphör, ska en sluträkning lämnas inom en månad från det att uppdraget upphörde.

Checklista för dig som är god man eller förvaltare

Påbörja uppdraget

Förmyndaren bör snarast underrätta banker och försäkringskassan om sitt uppdrag genom att visa upp ett registerutdrag från överförmyndaren. Registerutdraget tillsammans med din legitimation visar att du är barnets förmyndare.

 • Utred barnets ekonomi. Kontakta banker för att få reda på om bankkonton finns. Hos kronofogdemyndigheten finns uppgifter om barnet har registrerats för skulder. Försäkringskassan och pensionsmyndigheten kan lämna upplysningar om vilka stöd och ersättningar som barnet har och om barnpension.
 • Om barnet är delägare i ett dödsbo ingår det i förmyndarens roll att bevaka barnets rätt vid boutredning och arvskifte. Om det saknas övriga dödsbodelägare ingår det i förmyndarens roll att ombesörja att bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket för registrering. I de fall där dödsboet saknar tillgångar ska en dödsboanmälan göras till socialtjänsten dödsboenhet.
 • Barnets inkomster och tillgångar ska hållas åtskilda från förmyndarens och andra personers ekonomi. Sammanblandning är inte tillåtet.
 • Förmyndaren ska föra löpande räkenskaper över alla transaktioner. En kassabok är en bra grund för årsredovisningen och ger en ständig överblick över barnets ekonomi.
 • Samtliga barnets bankkonton eller motsvarande ska vara spärrade för uttag av förmyndaren utan överförmyndarens tillstånd.
 • Ta reda på om barnet har olycksfallsförsäkring eller försäkring för sjukdom.

Inkomster

Förordnad förmyndare ska öppna ett bankkonto i barnets namn, om barnpension (efterlevandepension) ska utbetalas till barnet. Detta konto ska automatiskt spärras av banken mot uttag av förmyndaren utan överförmyndarens tillstånd, om inte förmyndaren gjort förbehåll om dispositionsrätt utan överförmyndarens tillstånd.

Barnbidrag, försörjningsstöd eller underhållsstöd m.m är ett direkt stöd till familjen där barnet bor. Sådana bidrag eller stöd är således ingen inkomst för barnet och ska därför heller inte redovisas av förmyndaren. Dessa ekonomiska frågor är ett ansvar för vårdnadshavaren.

Utgifter

Barnets medel ska i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt (försörjning). Förmyndaren bestämmer som huvudregel hur barnets medel ska användas. Barnpension är i första hand till för barnets uppehälle. Om barnet är familjehemsplacerat hos annan än den förordnande vårdnadshavaren och utan behandlingsbehov är barnet skyldigt att med sin inkomst men inte med sitt kapital bidra till sin försörjning.

Socialtjänsten kan besluta om att ta ut ersättning för barnets kostnader. Sådan ersättning får uppgå till högst ett belopp som motsvarar vad kommunen betalar i omkostnadsersättning till familjehemmet. Förmyndaren ska få ett skriftligt beslut, där det framgår enligt vilket lagrum och med vilket belopp som betalning ska ske. Detta beslut behövs för att överförmyndaren ska kunna lämna uttagsmedgivande från barnets bankkonto för betalning till kommunen samt för förmyndarens redovisning till överförmyndaren av hur barnets medel har disponerats. Vård i familjehem av behandlingskaraktär medför inte något kostnadsansvar för barnet.

Tillgångar

De medel som inte behövs för uppehälle, utbildning eller barnets nytta i övrigt ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. Även här ska bankkonton eller motsvarande vara spärrade för förmyndarens uttag utan överförmyndarens tillstånd.

Samtycke till förvaltningsåtgärder

Förmyndaren utövar sitt uppdrag självständigt gentemot överförmyndaren, det vill säga är i de allra flesta fall upp till förmyndaren att själv avgöra om viss åtgärd är lämplig eller olämplig. Överförmyndarens samtycke krävs dock till vissa åtgärder, t.ex. köp av aktier och kapitalförsäkring, köp, försäljning, inteckning av fast egendom eller tomträtt, köp eller försäljning av bostadsrätt, lån för barnets räkning, utlåning av barnets medel m.m. Ta kontakt med överförmyndarenheten för mer information.
Ett barn som har fyllt 16 år ska ges tillfälle att yttra sig över viktigare beslut.

Bevaka rätt i dödsbo

Förmyndare ska inhämta överförmyndarens samtycke till egendomsfördelning i arvskifte eller till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Likaså ska samtycke inhämtas till rättshandling i dödsboförvaltningen för åtgärder enligt punkterna ovan. Kontrollera också särskilt om barnet har rätt till försäkringsersättningar med anledning av dödsfall, t.ex. i egenskap av efterlevande eller förmånstagare. Tänk på att en god man kan behövas om förmyndare och barn är delägare i samma dödsbo.

Om barnet är delägare i ett dödsbo och arvskifte inte har genomförts inom sex månader från att bouppteckningen förrättades, ska förmyndaren till Överförmyndarnämnden lämna in en redogörelse till anledningen att boet ännu inte har skiftats. Detta ska förmyndaren sedan göra var sjätte månad tills arvskiftet är klart. Om barnet är ensam dödsbodelägare behöver inte ett arvskifte genomföras. Förmyndaren ska i dessa fall redovisa att dödsboet avslutats och att egendomen förts över till barnet.

Det finns ett dokument om bevaka rätt i dödsbo finns, kontakta oss på överförmyndarenheten för att få materialet.

Arvode

Förmyndaren har rätt till arvode och kostnadsersättningar för sitt uppdrag och kan begära detta hos överförmyndaren. Överförmyndaren beslutar om arvode och ersättningar i samband med granskningen av årsräkning/sluträkning. Arvodet betalas ut endast för förmynderskapsdelen och tas i regel ur barnets medel.

Om förordnad förmyndare avlider

Om förordnad förmyndare avlider, är det förmyndarens dödsbo som ansvarar för slut-redovisning till överförmyndaren och att barnets tillgångar överlämnas till ny särskilt förordnad vårdnadshavare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare – din roll som förvaltare

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir automatiskt (om inte tingsrätten bestämmer något annat) också barnets förmyndare, vilket medför en skyldighet att ta hand om alla ekonomiska frågor rörande barnet. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare består således av två delar: en vårdnadshavardel samt en förmynderskapsdel. I egenskap av förmyndare ansvarar man för förvaltningen av barnets ekonomiska tillgångar och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Det är överförmyndarnämnden som utövar tillsyn över förmynderskapsdelen.

Redovisning

Inom två månader från förordnandedagen är den särskilt förordnade vårdnadshavaren i egenskap av förordnad förmyndare skyldig att lämna in en förteckning av barnets tillgångar till överförmyndaren. Förteckningen ska undertecknas på heder och samvete och styrkas med verifikationer. Redovisade uppgifter ska vara per den dag då förordnandet trädde i kraft. Även om barnets tillgångar är av ringa värde måste de redovisas på förteckningen, detta gäller även om tillgångarna är noll. Överförmyndarnämnden kan inte befria ställföreträdaren från att inkomma med förteckningen.

Checklista för redovisning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren på samma sätt som gode män och förvaltare. Detta innebär att den särskilt förordnade vårdnadshavaren varje år (före 1 mars) ska lämna in en årsräkning för utfört uppdrag som visar den omyndiges tillgångar och skulder vid årets början och slut samt den omyndiges inkomster under året. Barnets alla tillgångar ska redovisas inklusive till exempel barnpension. Redovisningen görs på en särskild blankett som tillhandahålls av överförmyndaren. Blanketten finns även på kommunens hemsida för blanketter.
När uppdraget upphör ska en sluträkning lämnas in inom en månad från det att uppdraget upphörde.

Påbörja uppdraget

Som förmyndare bör du snarast underrätta Försäkringskassan, CSN och aktuell bank om att du är förordnad. Registerutdraget som tillhandahålls av överförmyndaren är den förordnande förmyndarens legitimation som företrädare för den omyndige.

 • Utred barnets ekonomi. Hos kronofogdemyndigheten finns uppgifter om barnet har registrerats för skulder. Försäkringskassan och pensionsmyndigheten kan lämna upplysningar om vilka stöd och ersättningar som barnet har och om barnpension utbetalas.
 • Barnets inkomster och tillgångar ska hållas åtskilda från förmyndarens och andra personers ekonomi. Sammanblandning är inte tillåtet.
 • Håll ordning på alla handlingar och uppgifter om barnet. Som förmyndare ska du löpande föra räkenskaper över alla transaktioner. En kassabok är en bra grund för årsredovisningen och ger en ständig överblick över barnets ekonomi.
 • Samtliga barnets bankkonton eller motsvarande ska vara spärrade för uttag utan överförmyndarens samtycke. Överförmyndarens tillstånd ansöker du om. Tillståndet är skriftligt och du visar upp det för banken vid ett personligt besök.

Inkomster

Ensamkommande barn ska som huvudregel vara placerade i familjehem, jourhem eller HVB och få sin försörjning tillgodosedd inom ramen för placeringen/vården. Det finns olika typer av HVB och dessa kan ha olika upplägg när det gäller hanteringen av barnens och ungdomarnas ekonomi. Det kan skilja sig åt vad som ingår i dygnsavgiften eller vad som betalas ut av boendet till ungdomen.

Upp till 16 års ålder utbetalas allmänt barnbidrag eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan månaden efter att uppehållstillstånd har beviljats. Bidragsmottagare är särskilt förordnad vårdnadshavare. Barnbidraget kan även betalas ut till familjehem eller HVB efter initiativ från socialnämnden. Barnbidraget är en socialförsäkringsförmån som tillkommer föräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare. Bidraget är inte barnets pengar utan ska vara ett bidrag till den eller de som har den faktiska vården av barnet.

För gymnasiestuderande ska särskilt förordnad vårdnadshavare ansöka om studiebidrag/extra tillägg till studiebidrag hos CSN.

Barnet kan även i vissa fall ha rätt till barnpension. Förordnad förmyndare ska i sådant fall öppna ett bankkonto i barnets namn, om barnpension (efterlevandepension) ska utbetalas till barnet. Detta konto ska automatiskt spärras av banken mot uttag av förmyndaren utan överförmyndarens tillstånd.

Utgifter

Barnets medel ska i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt (försörjning). Förmyndaren bestämmer som huvudregel hur barnets medel ska användas. Barnpension är i första hand till för barnets uppehälle.

Om barnet är familjehemsplacerat hos annan än den förordnande vårdnadshavaren och utan behandlingsbehov är barnet skyldigt att med sin inkomst, men inte med sitt kapital, bidra till sin försörjning. Vård i familjehem av behandlingskaraktär medför inte något kostnadsansvar för barnet. Socialtjänsten kan besluta om att ta ut ersättning för barnets kostnader. Sådan ersättning får uppgå till högst ett belopp som motsvarar vad kommunen betalar i omkostnadsersättning till familjehemmet. Förmyndaren ska få ett skriftligt beslut, där det framgår enligt vilket lagrum och med vilket belopp som betalning ska ske. Detta beslut behövs för att överförmyndaren ska kunna lämna uttagsmedgivande från barnets bankkonto för betalning till kommunen samt för förmyndarens redovisning till överförmyndaren av hur barnets medel har disponerats.

Tillgångar

De medel som inte behövs för uppehälle, utbildning eller barnets nytta i övrigt ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. Även här ska bankkonton eller motsvarande vara spärrade för förmyndarens uttag utan överförmyndarens tillstånd.

Samtycke till förvaltningsåtgärder

Förmyndaren utövar sitt uppdrag självständigt gentemot överförmyndaren, det vill säga är i de allra flesta fall upp till förmyndaren att själv avgöra om viss åtgärd är lämplig eller olämplig. Överförmyndarens samtycke krävs dock till vissa åtgärder, t.ex. köp av aktier och kapitalförsäkring, köp, försäljning, inteckning av fast egendom eller tomträtt, köp eller försäljning av bostadsrätt, lån för barnets räkning, utlåning av barnets medel m.m. Ta kontakt med överförmyndarenheten för mer information.
Ett barn som har fyllt 16 år ska ges tillfälle att yttra sig över viktigare beslut.

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke, till exempel om barnet ska:

 • köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
 • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • låna pengar eller låna ut pengar
 • bedriva rörelse
 • ingå avtal om arvskifte
 • ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto

Förmyndaren måste i dessa fall ansöka till Överförmyndarnämnden om att få samtycke till rättshandlingen. Om inte Överförmyndarnämndens samtycke inhämtas blir rättshandlingen ogiltig. Det är vanligt att mäklare eller låneinstitut hjälper föräldrar med en ansökan till Överförmyndarnämnden.

Observera att det endast är förmyndaren som företräder barnet och är behörig att skriva under en ansökan om samtycke. Om barnet har två förmyndare t.ex. när båda föräldrarna är förmyndare, utövas förmynderskapet gemensamt och ansökan måste skrivas under av båda.

Viktigt vid fastighetsköp och hantering av dödsbo

Om du som förmyndare och barnet exempelvis ska köpa en fastighet gemensamt eller om ni är delägare i samma dödsbo, måste en tillfällig god man tillsättas för barnet. Du kan som förmyndare inte företräda både dig själv och barnet vid en rättshandling som berör er båda.

När barnet fyllt 16

När ett barn fyllt 16 år ska barnet få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller barnet. Ett barn som har fyllt 16 år kan själv sluta avtal om arbete eller säga upp ett arbete samt förfoga över sin lön.

Om du vill ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke till något av ovanstående, kontakta Överförmyndarnämnden för att få mer information om vad som gäller.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window