Garage och carport

För att bygga ett garage eller en carport gäller olika regler beroende på om du bor inom detaljplanerat område eller inte och hur stort du tänker bygga.

Bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • bygga ett garage eller en carport om reglerna för attefallshus inte uppfylls

Du behöver göra en anmälan om:

  • ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus.

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om.

Ovanstående gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en komplementbyggnad, t.ex. ett garage eller carport, under förutsättning att det sker i omedelbar närhet av bostadshuset och att det inte är närmare än 4,5 m till tomtgränsen. Är det närmare, behöver du få din grannes medgivande.

Golvbrunn i garage

Golvbrunn i garage anses inte vara nödvändigt i ett vanligt villagarage. Fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg och golvbrunn är därför inte nödvändig för att avleda tvättvatten från garaget. Risken för att olja och andra vätskor ska nå golvbrunnen är större än nyttan med att ha en golvbrunn för, till exempel avrinning av snö från bilen. Här kan du läsa mer om biltvättar.
Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till avloppsnätet eftersom det kan innehålla ämnen som det kommunala reningsverket inte kan ta hand om.

Byta garageport

Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar. Då behövs bygglov, men det behövs ingen certifierad kontrollansvarig. Läs mer här om fasadändring.

Fler tips

  • Placera ditt garage eller carport minst sex meter från gatan, då möjligheten ska finnas att parkera bilen framför komplementbyggnaden.
  • Parkeringsplats till ett en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov, men om markhöjden ändras med mer än 0,5 meter så krävs det marklov. (Samma blankett som bygglovsansökan.)
  • Tänk på att det är viktigt att garaget även är ventilerat.
  • Garage måste uppfylla de brandtekniska krav som ställs av Boverket.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window