Suddig bild på en person i rullstol

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Eslövs kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. Verksamheterna syftar till att ge:

  • stöd för att underlätta boendet och bryta isolering
  • stöd i personlig omvårdnad
  • stöd för att delta i samhällslivet
  • stöd för att delta i fritidsaktiviteter
  • möjlighet för anhöriga att få avlösning
  • tillsyn i anslutning till skoldagen
  • möjlighet till miljöombyte
  • boende i familjehem eller bostad med särskild service
  • meningsfull sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder

Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SOL) lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag för barn, ungdomar och vuxna. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste en person tillhöra någon av de personkretsar som lagen definierar.

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd är omfattade av personkrets 1.

Personkrets 2

Personkrets 2 omfattar personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder som kommit till av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

En person med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande, är omfattad av personkrets 3. Funktionshindret orsakar betydande svårighet i det dagliga livet och därför är omfattande stöd eller service nödvändigt.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från en eller flera aktörer från till exempel kommun eller landsting.

Avgifter

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftsfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet och för måltider inom boende, daglig verksamhet, korttidstillsyn och korttidsvistelse. Läs mer om avgifter under taxor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window