Förvaltningar och nämnder

Eslövs kommun har sex förvaltningar som var och en ansvarar för ett speciellt område. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten. En förvaltning, Barn och Utbildning, har två beslutande nämnder.

Varje nämnd styr en förvaltning där anställda tjänstepersoner utför det arbete som krävs för att uppfylla de mål och riktlinjer som de politiska nämnderna beslutar om.

Förvaltningar

I kommunens förvaltningar arbetar anställda tjänstepersoner med att skapa underlag för politikernas beslut, och se till att besluten verkställs.

I Eslövs kommun finns sex förvaltningar:

Barn och Utbildning

Kommunledningskontoret

Kultur och Fritid

Miljö och Samhällsbyggnad

Serviceförvaltningen

Vård och Omsorg

Nämnder

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande politiska målen, som fastställts av kommunfullmäktige, till det egna ansvarsområdet.

Fördelningen av platser i en nämnd motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige.

En nämnd kan ha ett eller flera utskott. I Eslöv har kommunstyrelsen och barn- och familjenämnden varsitt utskott. Ett utskott består av utvalda ledamöter och ersättare i nämnden. Nämnden beslutar vilka arbetsuppgifter utskottet ska ha och kan i vissa frågor delegera sin beslutanderätt till utskottet.

I Eslövs kommun finns åtta nämnder:

Barn- och familjenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnden

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window