Så fungerar kommunen

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och service till invånarna. Bland annat skola och omsorg, men också till exempel trafik, renhållning, kultur och idrott. Kommunen måste göra vissa uppgifter, andra är frivilliga.

I Sverige finns 290 kommuner, 33 av dessa finns i Skåne. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt, men många funktioner ser likadana ut i alla kommuner.

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Så här styrs Eslövs kommun

Organisationsschema Eslövs kommun
Organisationsschema Eslövs kommun

Den politiska ledningen

Den politiska ledningen i Eslövs kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det finns även politiska nämnder som i sin tur ansvarar för  förvaltningar. I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner.

Styrelser och nämnder

För att inte kommunstyrelsens arbete ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som ska sitta i nämnderna. Dessa är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden. 

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta innebär att vi har kommunalt självstyre i Sverige.  Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomst.

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr vårt arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso-  och sjukvårdslagen. 

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunen måste erbjuda kommuninvånarna vissa verksamheter. Det är till exempel:

 • Förskola och utbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Skåne)

Det är bland annat frivilligt för kommunen att erbjuda: 

 • Fritidsverksamhet
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window