Ärenden och handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, till exempel in- och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt Offentlighets- och Sekretesslagen. Det finns också regler i dataskyddsförordningen som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras i kommunens diarier på Internet. Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registratorer.

Webbdiariet

Gå till webbdiariet

Det diarium som syns på webben är en kopia av myndighetens diarium men vissa uppgifter är dolda, till exempel:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall
  • känsliga personuppgifter
  • andra uppgifter som kan leda till intrång i en enskilds personliga integritet

Webbdiariet uppdateras varje natt.

Vissa ärenden registreras i andra system och finns därför inte med i webbdiariet. Det gäller ärenden rörande:

  • miljö
  • bygglov
  • bostadsanpassningsbidrag där ansökan är gjord före 2013-05-01
  • socialtjänst

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar kan du kontakta respektive nämnds registrator via kommunens växel.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window