Grönplan

Grönplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och de tjänster ekosystemen tillhandahåller oss. Den används för både byggande, planering och förvaltning av våra miljöer.

Gröna miljöer och stråk som binder samman dem är viktiga hälsofrämjande platser. De reglerar klimatet och är livsmiljöer för många djur och växter. Det gröna innefattar både vägmiljöer, naturområden och tätortens små och stora parker.

Om människor idag och framöver ska kunna glädjas åt och nyttja gröna kvaliteter krävs en långsiktig planering. Grönplanen bidrar till att uppfylla både kommunala och nationella hållbarhetsmål.

Vad innehåller grönplanen?

Grönplanen ska kartlägga förutsättningar och innefatta mål med tillhörande strategier, riktlinjer och åtgärder. Planen ska följas upp och med tiden införlivas i översiktsplanen.

Grönplanen berör hela kommunen på en översiktlig nivå, men i vissa fall begränsas fördjupningar till tätorten Eslöv.

Ett pågående arbete

Eslövs kommun har börjat att ta fram en grönplan. I förberedelserna ingår identifiering av spridningssamband för växter och djur, analys av medborgarnas tillgång till grönska och enkäter och samtal med ungdomar.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window