Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut. Den är strategiskt viktig och ett långsiktigt styrande dokument.

En översiktsplan kan ses både som ett visionsdokument och ett regeldokument.

En översiktsplan uttrycker kommunens framtida målbild och dess långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas hållbart. Den ska fungera som vägvisare och ge stöd i kommunala beslut och prioriteringar.

Därmed är översiktsplanen också ett viktigt dokument i arbetet mot kommunens vision.

Översiktsplan Eslöv 2035

Kommunfullmäktige antog Översiktsplan Eslöv 2035 den 28 maj 2018. Beslutet vann laga kraft den 18 juni och därmed upphörde Översiktsplan 2001 och samtliga fördjupade översiktsplaner att gälla.

Översiktplan Eslöv 2035 tar sikte på planeringen och utvecklingen av kommunen fram till år 2035.

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplan Eslöv 2035 finns att ta del av som interaktiv karta. Du kan tända och släcka lager för olika hänsyn (som till exempel strandskydd, riksintressen, arkeologi) och även se markanvändningen för hela kommunytan i detalj. Översiktsplan Eslöv 2035 som interaktiv karta.

Om du hellre vill läsa översiktsplanen som pdf-dokument finns den också att ladda ner Översiktsplan Eslöv 2035. Innehållet är det samma, bortsett från den digitala kartans möjligheter att till exempel se vilka förutsättningar som finns för en specifik plats.

Länsstyrelsens synpunkter

När du läser översiktsplanen är det viktigt att också läsa de hänvisningar som finns i Länsstyrelsens granskningsyttrande. Länsstyrelsen granskar alltid kommunens förslag till översiktsplan innan den antas och kan ha synpunkter eller avvikande uppfattningar om kommunens ställningstaganden.

Länsstyrelsens, allmänhetens och övriga myndigheters och organisationers synpunkter hittar du i granskningsutlåtandet.

Boverkets modell för översiktsplan

I arbetet med att ta fram Översiktsplan Eslöv 2035 har Eslövs kommun valt att arbeta utifrån Boverkets förslag till modell för översiktsplan. Metoden innebär att översiktsplanen är uppdelad i de tre områdena; markanvändning, utvecklingsstrategier och hänsyn. De begrepp vi använder för framtida markanvändning är de begrepp som Boverket rekommenderar.

Lagkrav på innehåll

Det är lagstadgat för kommuner att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Däremot är en översiktsplan inte juridiskt bindande. Översiktsplanen ska både redovisa allmänna intressen och så kallade riksintressen inom kommunen. Därutöver ska den även ta hänsyn till olika miljö- och riskfaktorer. De avvägningar och prioriteringar som görs i översiktsplanen ska grundas på hushållningsprinciperna som finns angivna i plan- och bygglagen och i miljöbalken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window