Planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att Eslövs kommun ska upprätta-, ändra- eller upphäva en detaljplan så ska du ansöka om planbesked. En ansökan om planbesked är det första steget mot en ny detaljplan.

Ansökan kommer att ligga till grund för ett politiskt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete eller inte, vilket kallas att de beslutar om planbesked.

Vad innebär ett planbesked?

Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas. Positivt planbesked innebär att kommunen kommer att påbörja ett arbete med detaljplan medan ett negativt planbesked innebär att kommunen inte kommer att starta arbete med detaljplan. Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess. Detta innebär att platsens förutsättningar och ditt förslag prövas enligt plan- och bygglagen. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Kostnad för planbesked

Avgift för planbesked

Eslövs kommun tar betalt för ansökan om planbesked.

Kostnaden är beslutad av kommunfullmäktige och ersätter kommunen för det arbetet som läggs ner i samband med hanteringen av planbesked.

Kostnaden för planbesked är baserad på prisbasbeloppet och eftersom detta varierar från år till år varierar även kostnaden för planbesked. Du hittar aktuell plan- och bygglovstaxa under rubriken Plan- och bygglovstaxa.

Ansökan om planbesked

Kommunen har skyldighet att svara på ansökningar inom fyra månader och av svaret ska framgå om kommunen är beredd att prova om det är en lämplig åtgärd för platsen genom att påbörja en detaljplan.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslutet om planbesked.

Ansökan om planbesked

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window