Detaljplaneprocessen

I en detaljplan kan man utläsa var, vad och hur man får bebygga och använda en fastighet. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Detaljplanen utgör underlag för efterföljande lov enligt plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

Det finns detaljplaner i alla tätorter. Man kan handlägga detaljplaner på tre olika sätt; standarförfarande, begränsat standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarande

Standardförfarandet ska användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Standardförfarandet innehåller tre steg, samråd, granskning och antagande.

Begränsat standardförfarande

Om förslaget godkänns av sakägare i samrådet kan kommunen välja att övergå till ett begränsat standardförfarande vilket innebär att förslaget kan antas efter samrådet.

Utökat förfarande

Utökat förfarande ska användas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det utökade förfarandet innehåller stegen samråd, granskning och antagande. Efter samrådet respektive granskningen sammanställs inkommna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande där de inkomna synpunkterna bemöts varefter förslaget omarbetas.

Laga kraft

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits om ingen överklagar antagandet och fortsätter sen att gälla fram tills den upphävs eller ändras. En detaljplan överklagas först till Länsstyrelsen, därefter Mark- och Miljödomstolen och slutligen Svea Hovrätt (Mark- och miljöverdomstolen).

Planprogram (ej obligatoriskt)

Syftet med att upprätta ett planprogram är att tidigt i planprocessen ge möjlighet till insyn och påverkan för berörda intressenter. Efter programsamrådet sammanställs inkomna yttranden och synpunkter i en redogörelse för programsamråd.

Samråd

När ett förslag till detaljplan upprättas samråder kommunen med olika intressenter. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan för berörda intressenter. Samrådstiden bör vara minst tre veckor. Efter samrådstiden sammanställs inkomna yttranden och synpunkter i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om granskning. Granskningen pågår minst tre veckor och under denna tid finns planförslaget att se och läsa i Stadshuset, stadsbiblioteket och eventuellt annan lokal i närheten av planområdet. Den som inte framfört sina synpunkter under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Efter granskningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Det slutgiltiga förslaget till detaljplan redovisas för kommunstyrelsen som ansvarar för antagande. Om planen är av principiell betydelse eller frångår översiktsplanen antas planen istället av kommunfullmäktige. När protokollet är justerat skickas planen till länsstyrelsen som har tre veckor på sig att besluta om planen ska överprövas. Inom samma tid har sakägare som tidigare har yttrat sig och inte fått sina yttranden tillgodosedda möjlighet att överklaga planen. Om planen varken kallas in eller överklagas så vinner den laga kraft.

Synpunkter

Alla har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen fram till angivet datum. Synpunkterna ska lämnas skriftligen till Kommunledningskontoret eller skickas till: Eslövs Kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 241 80 Eslöv eller kommunledningskontoret@eslov.se.

För att ha rätt att överklaga en detaljplan krävs skriftliga synpunkter med namnunderskrift senast under granskningsskedet. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslut att antaga detaljplan.

Planprocessen styrs av plan- och bygglagen (2010:900)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window