Miljötillstånd

Eftersom saneringsprojektet omfattar grävning i vatten och under grundvattenytan, krävs tillstånd enligt miljöbalken. Miljötillståndet omfattar både arbeten i vatten och schaktning på land och innehåller de villkor som ska följas för att begränsa miljöpåverkan från saneringen.

I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs saneringen och de utredningar som genomförts inför ansökan. MKB bilaga B Detaljavgränsning beskriver undersökningarna och innehåller beräkningar av saneringens omfattning. MKB bilaga C Uppdaterade åtgärdsmål innehåller riktvärden som gäller för saneringen.

Tillståndet enligt miljöbalken

Mark- och miljödomstolens dom 2018-05-07

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan om tillstånd
Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning
MKB bilaga A Samråd
MKB bilaga B Detaljavgränsning
MKB bilaga C Uppdaterade åtgärdsmål
MKB bilaga D Hydrogeologi
MKB bilaga E Geologi
MKB bilaga F Provsanering
MKB bilaga G Naturvärdesinventeringar
MKB bilaga H Sedimenten i Kävlingeån
MKB bilaga I Förslag till kontrollprogram

Bild från provsaneringen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window