Byggnadsvårdspris

Varje år sedan 2014 delar Eslövs kommun ut ett byggnadsvårdspris för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvård i komunen.

Byggnadsvårdspriset instiftades av kommunfullmäktige år 2012.

Byggnadsvård en del av kulturmiljön

Kulturmiljön är viktigt för historien och Eslövs kommuns identitet. Kulturmiljön består till stor del av byggnader och platser. Det pågår ett mycket bra arbete inom det här området som kommunen vill belöna.

Byggnadsvårdsprisets syfte är att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen i Eslövs kommun. Priser har delats ut årligen sedan 2014.

Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Eslövs kommun. Förslaget ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla.

  • Bevara

    En äldre byggnad som har tagits om hand varsamt med den ursprungliga kvaliteten och karaktären bibehållen, antingen genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda under de senaste fem åren.

  • Anpassa

    En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för en ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

  • Utveckla

    En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval.

Vem kan få priset?

Eslövs byggnadsvårdspris delas ut till en fysisk person, ett företag eller en organisation för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i Eslövs kommun. Du kan nominera byggnader, bebyggelsestrukturer, nyskapade objekt, offentliga rum eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården.

Hur funkar det?

Förslag till pristagare ska kunna komma från många håll och kan lämnas, eller ansökas om, av fysisk person, företag eller organisation.

Vinnaren av byggnadsvårdspriset tas ut av en nomineringsgrupp, som har till uppgift att ta fram och föreslå pristagare bland de nominerade och även formulera en prismotivering. Gruppen kan också på eget initiativ nominera kandidater till priset. Därefter utser kommunstyrelsens arbetsutskott förslag av nomineringsgruppen pristagare till byggnadsvårdspriset.

Nominera till byggnadsvårdspriset via vår e-tjänst senast den 10 september

2020 års byggnadsvårdspris gick till Klockaregården i Stehags kyrkby

2020 års byggnadsvårdspris tilldelas Klockaregården i Stehags kyrkby, en nästan tvåhundra år gammal trelängad korsvirkesgård som har använts av många generationer.

Klockaregårdens nuvarande ägare Mikael och Annika Enander tillsammans med den tidigare ägaren Hans Månsson.

Prismotivering:
”Klockaregården är en nästan tvåhundra år gammal trelängad korsvirkesgård som har använts av många generationer.
Byggnaderna omges av en rik trädgård – med träd, rosor, buxbom och nyttoväxter – som de senaste ägarna har format. Byggnaderna och trädgården utgör en enastående vacker miljö och är en viktig del av Stehags gamla kyrkby. Klockaregården återspeglar generationer av människors omsorg om sin miljö och kunskap om gamla byggmetoder, och tilldelas därför Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2020.

Med priset vill Eslövs kommun uppmärksamma Hans Månsson, som tillsammans med Karin Månsson, gjort avgörande insatser för Klockaregården. Med priset vill Eslövs kommun också uppmuntra de nya ägarna, Annika och Mikael Enander, att fortsätta vårda Klockaregården som är en värdefull kulturmiljö i vår kommun.”

Läs mer här!

Vilka har vunnit Eslövs byggnadsvårdspris tidigare?

2019 års byggnadsvårdspris tilldelades Stiftelsen Harlösa Donationshus

Stiftelsen Harlösa Donationshus mottog 2019 års byggnadsvårdspris av företrädare från Eslövs kommun. Från höger Eva Hallberg, kommundirektör , Matilda Suneson, planarkitekt, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anneli Åkesson, styrelseledamot i stiftelsen, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Leif Almqvist, kassör, Per Hemming, tidigare ordförande samt Lars Berglund, ordförande i stiftelsen.

Stiftelsen Harlösa Donationshus mottog 2019 års byggnadsvårdspris av företrädare från Eslövs kommun. Från höger Eva Hallberg, kommundirektör , Matilda Suneson, planarkitekt, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anneli Åkesson, styrelseledamot i stiftelsen, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Leif Almqvist, kassör, Per Hemming, tidigare ordförande samt Lars Berglund, ordförande i stiftelsen.

Prismotivering:
”En unik byggnad ur såväl social som historisk och arkitektonisk synvinkel. Byggnaden har tack vare ett pietetsfullt, mångårigt och ideellt arbete räddats och gjorts tillgänglig åt eftervärlden. 2019 års byggnadsvårdspris tilldelas Stiftelsen Harlösa Donationshus för sitt mångåriga engagemang och arbete.”

2018 Den gamla macken i Harlösa samt upprustning av det gamla Bränneriet

Den gamla macken i Harlösa.

Den gamla macken i Harlösa. Foto: Håkan Sandbring

Prismotivering:
”Upprustning och rekonstruktion av Den gamla macken i Harlösa, samt upprustning av det gamla Bränneriet är en enastående bedrift av två enskilda individer, Sven Malmborg och Gunvor Friberg. Renoveringen av båda byggnaderna betyder mycket för bygdens levande historia. Bränneriet som idag fungerar som ett litet museum har blivit ett besöksmål för många runtom i Skåne och sätter Eslövs kommun på turistkartan, till glädje för alla.”

2017 Bränneriets Gård

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Margitha och Anders Nilsson, Bränneriets gård och Torsten Helander, stadsarkitekt. Foto: Håkan Sandbring

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Margitha och Anders Nilsson, Bränneriets gård och Torsten Helander, stadsarkitekt. Foto: Håkan Sandbring

Prismotivering:
”2017 års byggnadsvårdspris går till restaureringen av en illa medfaren industribyggnad som förvandlats till en väl sammanhållen miljö med odlingar, besöksträdgård, gårdsbutik och café samt flera bostäder. Projektet kännetecknas av respekt för de ursprungliga byggnadernas kvaliteter samt omsorg i detaljer liksom helhet. God design och funktion samt ett personligt engagemang har tillvaratagit platsens och byggnadernas möjligheter och skänkt dem nytt liv. En oas och ett attraktivt besöksmål har tillskapats.”

2016 Lekplats Trollsjön

Pristagare

Foto: Håkan Sandbring

Prismotivering:
”Genom ett brett samarbete mellan tre ideella föreningar, samt i dialog med barn och föräldrar, har Eslövs kommun fått möjlighet att, genom en ny mötes- och lekplats, vårda och gjuta nytt liv i Trollsjöparken. Årets byggnadsvårdspris tilldelas, för sitt engagemang och bidrag i att jämställdhets- och mångfaldssäkra dialogen med barn och föräldrar i samband med lekplatsbygget, de tre föreningarnas representanter: Inger Isaksson, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga Irene Strand och Therese Nilsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, samt Snezana Milivojevic, Synskadades riksförbund.”

2015 Lennart Gunnarsson, Hissbroby och Trumpetarbostället

Lennart Gunnarsson, Hissbroby och Trumpetarbostället. ©Håkan Sandbring / sandbring.se

Prismotivering:
”Genom ett livslångt engagemang finns Hissbroby idag kvar som ett stycke levande bebyggelsehistoria. Restaureringen av byn omfattar såväl bystruktur, vägar och byggnaders bro, grönytor och verksamheter. Platsen är öppen för allmänheten och har blivit ett populärt utflyktsmål. Nämnas kan det restaurerade småbrukarhemmet, borgmästarhuset som återförts till byn efter en tid i förskingringen vägsträckningen och stenbron som stod inför rivning. Genom Lennart Gunnarsson gärning och omsorg lever byn, dess namn, historia och byggnader vidare för framtiden.”

2014 BA Bygg Fastigheter

Bert Andersson, BA Bygg Fastigheter. ©Håkan Sandbring / sandbring.se

Prismotivering:
”Gamla mejeriet, Ebeneserkapellet, Sahlins konfektionsfabrik och det nedbrända godsmagasinet är några av de byggnader som tack vare årets pristagare lever vidare. BA Bygg har lyhört och känsligt, med stor tillit till stadens och dess byggnaders möjligheter, vårdat och funnit en användning för hus som annars fallit i glömska. Genom sitt entreprenörskap har BA Bygg förverkligat restaureringsprojekt som tar Eslövs historia in i framtiden.”

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window