Kulturmiljö

Eslövs kommun arbetar med att ta fram ett kulturmiljöprogram för kommunen. I detta arbete genomförs även kulturmiljöinventeringar av flera områden.

I samarbete med representanter för Kulturen i Lund genomfördes fältstudier och inventeringar i Stockamöllan och delar av Eslövs tätort utifrån respektive plats kulturmiljövärden. Rapporter från respektive fältstudier och inventeringar presenterades tillsammans med en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Handlingsplan

Kommunstyrelsen antog i maj 2019 en handlingsplan för arbetet med Eslövs kommuns kulturmiljöer.

Syftet med handlingsplanen är att visa på hur kommunen bör arbeta vidare med kulturhistoriska frågor i ett stadsbyggnadsperspektiv.

Målsättningen är att skapa en samsyn i arbetet med kulturmiljövård och konkretisera rutiner och åtgärder. Planen ska även tydliggöra hur kommunen ska arbete vidare med kulturhistoriska frågor och slutligen leda fram till Eslövs kommuns Kulturmiljöprogram.

Arbetet med kulturmiljöprogrammet kommer att pågå i flera år och innebär att kommunens kulturmiljöer inventeras i flera olika etapper.

Pågående arbete

I november 2023 påbörjades en inventering av kulturmiljön i Flyinge. Denna inventering pågick fram till januari 2024. Under våren samma år genomfördes en kulturmiljövandring i området.

Digital kulturmiljökarta

I samband med att handlingsplanen togs fram utvecklade Eslövs kommun en digital plattform för att presentera inventerade områden. Kulturmiljökartan är en levande webbplats som kommer att växa och utvecklas, för att så småningom innefatta hela kommunen.

De områden som hittills inventerats är orterna Marieholm, Stockamöllan och Flyinge, östra Eslöv med fokus på Kvarngatan/Östergatan samt västra Eslöv med fokus på Västergatan.

Fler områden är på gång och så småningom är förhoppningen att även privatpersoner ska kunna bidra med bilder och berättelser om värdefulla byggnader och platser.

Sök själv i vår digitala kulturmiljökarta

Stockamöllan och delar av centrala Eslöv

De fältstudier och inventeringar som genomfördes i Stockamöllan och delar av Eslövs tätort 2018 utgjorde den första etappen av handlingsplanen. En tidplan för det fortsatta inventeringsarbetet antogs i samband med att handlingsplanen antogs i maj 2019.

Marieholm

Under november och december 2020 inventerade upphandlade bebyggelseantikvarier Marieholms tätort på jakt efter kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Hösten 2021 presenterades resultatet i Eslövs kommuns digitala kulturmiljökarta. En efterföljande kulturmiljövandring lockade 50–60 personer.

Eslöv och Västra Sallerup

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta medel för det fortsatta kulturmiljöarbetet. Under 2022 inventerade resterande delar av Eslövs centrum, Sallerup och Västra Sallerups kyrkby.

– Vi inventerar ganska selektivt. Det innebär att vi tittar på den mest välbevarade eller representativa bebyggelsen och de mest värdefulla byggnaderna, ur ett kulturmiljöperspektiv, säger Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie och uppdragsledare på företaget Norconsult som är underleverantör till Radar.

Slutredovisningen av etapp 3 – kulturmiljöinventeringen i Eslövs centrum, Sallerup och Västra Sallerups kyrkby –  ägde rum på Eslövs folkhögskolan den 30 augusti 2023.

Flyinge

Under senare delen av 2023 genomfördes en inventering av Flyinge. I april 2024 publicerades den digitala kulturmiljöinventeringen i den digitala kartbanken.

Den 20 maj 2024 genomfördes en kulturmiljövandring som var öppen för allmänheten. Bebyggelseantikvarie Mikael Hammerman, politiker och tjänstepersoner medverkade vid vandringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window