Sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett miljögift. Det är inte ett ämne, utan en grupp av 209 föreningar med liknande kemisk struktur. PCB hittades för första gången i miljön på 1960-talet.

När PCB först hittades i naturen på 1960-talet sammankopplades det med kraftiga störningar på vissa rovdjursarter bland annat säl, havsörn och utter. Att effekter ses först på rovdjur beror på att PCB, liksom andra miljögifter, har egenskaper (mycket lösliga i fett och extremt svårnedbrytbara) som gör att de anrikas, det vill säga koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna.

Anmäl sanering av PCB (blankett)

Hälsoeffekter

PCB kan påverka människors hälsa genom att försvaga immunförsvaret, störa hormon- och enzymbalansen, öka risken för vissa former av cancer och påverka centrala nervsystemet.

Användningsområden

Fogmassor med PCB användes åren 1956–1973 i stort sett i alla typer av byggnader. När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds PCB i Sverige (1972) i öppen användning (till exempel som mjukgörare i fogmassor). Det är möjligt att fogmassa med PCB som funnits kvar i lager kan ha använts senare. Därför bör kontrollen även omfatta fogmassa som monterats 1973.

När det gäller kondensatorer med PCB, bör man kontrollera utrustning som installerades till och med 1980. Förbud mot viss annan användning (till exempel i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995.

Inventering och sanering

Enligt förordningen (SFS 2007:19) om PCB m.m. tillämpas inte bestämmelserna om inventering och sanering på en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande komplementbyggnader som ägs av fysiska personer. Fastighetsägare till övriga typer av fastigheter (till exempel hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler och samlingslokaler, kontorslokaler och industrilokaler) ska ha genomfört en inventering och eventuell en sanering. Vid förekomst av mjuka fogar och golvmassor måste analys göras för att fastställa eventuell förekomst av PCB.

Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som uppgår till mer än 500 ppm (mg/kg) ska se till att massan avlägsnas senast:

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,

2. den 30 juni 2016, om:

  1.  massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under en 1956–1973,
  2.  byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under en 1970–1973, eller
  3.  massan har använts inomhus, eller
  4.  i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Den som äger en byggnad eller anläggning som innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa där halten av sådana PCB-produkter som är 50–500 ppm (mg/kg), ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Ansvar och åtgärder

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligt till Miljö och Samhällsbyggnad. Om saneringen avser fogmassor ska metod för sanering anges i anmälan.

Eslövs kommun tar ut en avgift på 1 100 kr per timme för handläggning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window