Cisterner

Du som har en cistern med brandfarliga vätskor eller spillolja ansvarar för att hantera och kontrollera den på rätt sätt, så att lagringen är säker. På den här sidan finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern, och om de regler som gäller för skötsel. Reglerna gäller både dig som privatperson och för företagare.

Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd mot mark-och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor innehåller regler som gäller när du hanterar totalt mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor och spilloljor.

Du måste även följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd  för cisterner, oavsett var din cistern är placerad (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark). Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen, och för mobila cisterner som står uppställda under en kortare period.

Informera om din cistern

Informera miljöavdelningen om du:

 • ska installera en cistern eller påbörja hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja. Miljöavdelningen måste få informationen senast fyra veckor innan du påbörjar hanteringen eller installationen av cisternen.
 • ska ta en cistern ur bruk.
 • misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern.

Du behöver inte lämna in ny information om du flyttar cisternen inom samma fastighet eller verksamhet inom ett år efter att du har lämnat in information.

Anmäl installation av cistern

Informera om hantering inom vattenskyddsområde

Informera miljöförvaltningen om du ska hantera brandfarliga vätskor eller spilloljor:

 • i lösa behållare på totalt mer än 150 liter och inom vattenskyddsområde
 • inom ett och samma vattenskyddsområde
 • under minst fem dagar under en sammanhängande 30-dagarsperiod och inom ett vattenskyddsområde.

Kravet på information gäller i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon – om zonindelning finns. Om det inte finns zonindelning gäller kravet i hela vattenskyddsområdet.

Placering och säkerhet

Cisterner ovan jord ska vara placerade på ett stadigt, jämnt och tätt underlag och de ska lätt kunna bli kontrollerade runt om. Cisternerna ska också vara skyddade mot yttre påverkan som trafik, risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar i mark. Detta gäller både cisterner och tillhörande ledningar.

Cisterner som riskerar att bli påkörda ska ha ett påkörningsskydd som exempelvis ett räcke, en mur eller en jordvall. Alla cisterner ska vara ha ett överfyllnadsskydd och en möjlighet att kunna mäta vätskenivån på ett pålitligt sätt.

Sekundärt skydd mot skador och läckage

Cisterner blir med tiden utsatta för angrepp, stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i marken. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Cisterner bör därför generellt vara försedda med ett sekundärt skydd, det vill säga ett skydd som samlar upp läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. En invallning ska vara tät och hållbar mot vätskan i cisternen. Cisterner och andra behållare som står utomhus bör ha tak, för att inte samla vatten inom invallningen. Invallningen bör rymma hela volymen av cisternen. Rör det sig om flera cisterner eller behållare, bör invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd mot mark-och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor innehåller regler som gäller när du hanterar totalt mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor och spilloljor.

Inom vattenskyddsområde gäller följande regler vid hantering av totalt mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja i både cisterner och lösa behållare.

 • Det är förbjudet att hantera mer än 150 liter brandfarliga väskor eller spillolja utan sekundärt skydd inom vattentäkt­zon, primär zon och sekundär zon. Om ingen zonindelning finns gäller detta i hela vattenskyddsområdet.
 • Cisterner och lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus behöver inte ha sekundärt skydd om de är under regelbunden uppsikt.
 • Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och utformat så att det går att kontrollera.
 • När det rör sig om flera cisterner eller lösa behållare ska invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym.
 • Cisterner ska ha en väl synlig skylt vid påfyllningsanslutningen, med texten ”Vattenskyddsområde” samt information om fastighetsbeteckning, adress, innehåll, volym och högsta fyllningsflöde.
 • Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
 • Rör- och slangledningar inomhus ska vara väl synliga.

Om vattenskyddsområdet har strängare krav gäller områ­deskraven före Naturvårdsverkets regler. Läs mer om Eslövs vattenskyddsområden och deras skyddsföreskrifter. Se även alla vattenskyddsområden i Eslöv på Naturvårdsverkets karta över skyddad natur.

Cisterner som tas ur bruk

Informera miljöförvaltningen om hur du ska omhänderta cisternen, rörledningarna och eventuella föroreningar. Cisterner som inte längre är i bruk ska bli tömda, rengjorda och bör därefter bli borttagna för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad.

Cisterner i marken som är svåra att komma åt och ta bort, ska bli tömda, rengjorda och fyllda med sand för att undvika framtida sättningsskador. Du ska även vidta åtgärder så att det inte går att fylla cisternen med brandfarliga vätskor eller spilloljor igen.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska bli hanterade som farligt avfall. Gräv bort all förorenad jord vid cisternen och lämna som farligt avfall.

Anmäl om cistern tas ur bruk

Kontroll av cisterner

Ett ackrediterat företag ska utföra kontroll av cisterner vid installation, innan cisternen tas i bruk samt återkommande kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac kan lämna uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll.

Gällande kontrollintervall:

 • Kontroll av cisterner på minst en (1) kubikmeter ska ske vart tolfte år (gäller K-cisterner samt S-cistern med inre korrosionsskydd och yttre målning)
 • Cisterner på minst en (1) kubikmeter som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska kontrolleras vart sjätte år (gäller övriga S-cisterner).
 • När cistern eller rör- och slangledning har blivit skadad, ändrad, flyttad, genomgått en större reparation, ska bli använd under nya driftförhållanden eller har varit avställd mer än ett år.

Vid kontroll av cistern blir bland annat eventuella rostangrepp, behov av förbättrat rostskydd samt täthet hos cistern och rörledningar undersökta.

Du ska vid en fråga kunna visa upp en kopia på den senaste kontrollrapporten för miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet.

Hur och när cisterner ska säkras och bli kontrollerade går att läsa i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter1 om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Kontroll av sekundära skydd inom vattenskyddsområde

Ett ackrediterat företag ska utföra kontroll av sekundära skydd för cisterner.

Installationskontroll ska ske i samband med:

 • installationskontroll av cisternen
 • att sekundärt skydd blir installerat på en befintlig cistern.

Återkommande kontroller ska ske:

 • vid samma tidpunkt som återkommande kontroll av cisternen, om den omfattas av MSBFS 2018:3
 • om cisternen av godkända skäl saknar skydd för att samla upp läckage ska kontroll av övriga skyddsanordningar ske vart tredje år
 • vart sjätte år om cisternen inte omfattas av MSBFS 2018:3 (innehåller icke brandfarlig spillolja).

Revisionskontroll ska ske när det sekundära skyddet:

 • har blivit reparerat eller ändrat
 • har blivit flyttat med cisternen (gäller inte fast anslutet sekundärt skydd till flyttbar cistern upp till tio kubikmeter).

Du ska vid en fråga kunna visa upp kopia på senaste kontrollrapporten för tillsynsmyndigheten. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac kan lämna uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra kontrollerna.

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för den tid som handläggning av ärendet har tagit. Avgifterna hittar du samlat i vår taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window