Värmepump

Värmepumpar är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det kan dock finnas risk för skador på miljön, och därför ska installation av värmepump anmälas till kommunen. Luftvärmepumpar kräver ingen anmälan.

För att anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att du gör en anmälan till Eslövs kommun.

Inom fastslaget eller föreslaget vattenskyddsområde krävs tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för installation av värmepump. Inom vissa delar av ett vattenskyddsområde kan det vara förbjudet att installera en värmepumpsanläggning.

Anmäl installation av värmepumpsanläggning (blankett)

Varför ställs miljökrav?

I en värmepumpsanläggning används flytande kemikalier. Eftersom kollektorslangen ligger antingen i marken, i en borrad brunn eller i ytvatten så finns en föroreningsrisk om läckage skulle uppstå. Vid stora läckage med miljö- och hälsofarliga produkter kan följderna bli allvarliga med bland annat förorenade brunnar, grund- eller ytvatten.

Rätt placerad anläggning

Överväg noga var anläggningen ska placeras. Några saker du behöver tänka på när du ska bestämma placering av anläggningen:

  • Energibrunnar bör inte placeras närmare varandra än 20 meter eftersom utvinningen av värme kan påverkas. Placering av energibrunn bör därför vara minst 10 meter från tomtgränsen.
  • Skydda dricksvattenbrunnar. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) rekommenderar att avståndet mellan energibrunn och enskild dricksvattentäkt uppgår till minst 30 meter om vattentäkten är borrad och 20 meter om vattentäkten är grävd.
  • Energibrunnen och jordvärmeslingorna bör om möjligt placeras nedströms dricksvattentäkten.
  • Strandskyddsbestämmelser (generellt 100 meter längs större vattendrag och sjöar).
  • Kulturminnesskydd. Om en fornlämning kan påverkas av anläggningen krävs tillstånd från länsstyrelsen.
  • Naturvårdsintressen (skydd av djur och värdefulla naturmiljöer).
  • Placering av enskild avloppsanläggning, dräneringsledningar, kablar och vatten- och avloppsledningar.

Anmälan

Anmälan ska i god tid före installation sändas till miljöavdelningen på särskild blankett. Anmälan skall göras senast 6 veckor före installationen. En komplett anmälan gör att handläggningstiden blir kortare. Ritning över anläggningens placering samt säkerhetsdatablad för köldbärarvätska ska bifogas anmälan.

Blanketten skickar du via e-post till miljo@eslov.se eller till:
Eslövs kommun
Miljöavdelningen
241 80 Eslöv

Eslövs kommun tar ut en avgift på 1 100 kr per timme för handläggning av anmälan. En vanlig avgift är 2 200–4 400 kr.

Luftvärmepump behöver inte anmälas

Installation av luftvärmepump behöver inte anmälas. Det är däremot viktigt att tänka på risken för bullerstörning. Välj därför helst en luftvärmepump med låg ljudnivå och placera den så att den orsakar så lite risk för störning som möjligt. Montering på den egna fasaden bör ske med vibrationsdämpande infästningar. Samråd bör ske med grannar innan installationen påbörjas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window