Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen men i vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter.

De sjöar och vattendrag som har strandskyddsområde i Eslövs kommun är Västra Ringsjön, Vombsjön, Saxån, Braån, Kävlingeån, Bråån, Röda bäck, Slogstorpsbäcken, Harlösabäcken, Borstbäcken, Rönne å, Billabäcken och Kolebäcken samt Stavröds mosse.

Observera att strandskydd vid dammar och våtmarker anlagda efter 1996 inte är markerat i kartan. Kontakta därför Miljöavdelningen om du är osäker.

Strandskyddets syfte

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Regler för strandskyddat område

För att tillgodose syftet med strandskyddet är det förbjudet att inom strandskyddsområde:

  • Uppföra nya byggnader
  • Ändra byggnaders användning eller utföra andra anläggningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelser för byggnader och anläggningar
  • Vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och som inte avser bostadsbyggnad.

I syfte att förhindra att åtgärder vidtas som skadar naturmiljön har länsstyrelsen i Skåne beslutat om skyldighet att anmäla för samråd vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats.

Vem ansvarar?

I Eslövs kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom miljöavdelningen, som handlägger strandskyddsfrågor. Efter att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattat sitt beslut granskar Länsstyrelsen alla dispenser som beviljats.

I vissa fall är det Länsstyrelsen som handlägger frågor om dispens. Detta gäller bland annat inom område som omfattas av biotopskydd och naturreservat.

Dispens från strandskydd

Kommunen kan ge dispens från strandskyddet om åtgärden inte motverkar strandskyddets syften och om det finns särskilda skäl för dispens. De särskilda skälen finns uppräknade i miljöbalken:

  • Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.
  • Marken har genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering avskilts från området närmast strandlinjen.
  • Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
  • Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Dispensansökan

Dispens för strandskydd söks hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv. I ansökan ska tydligt framgå vilket/vilka särskilda skäl som den sökande vill ska beaktas vid dispensansökan.

För handläggning av ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter tas en avgift ut på 1 123 kr i timmen.

Ansök om dispens från strandskyddet (blankett)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window