Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

För att minska risken för fel och brister i byggprojekt ska riskbedömningar och kontrollplaner göras.

Boverkets video som beskriver riskbedömning och kontrollplan.

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. De risker och riskåtgärder du identifierat i riskbedömningen läggs sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen. För alla ärenden, stora som små, ska du tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. Oavsett om du använder entreprenörer eller utför arbetet själv ska du göra en riskbedömning.

Så här gör du en riskbedömning

Det krävs normalt sett att projektörer och entreprenörer är utsedda innan arbetet med en riskbedömning kan påbörjas.

Bäst är om alla parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder. Hur komplext det du ska göra är påverkar hur omfattande riskbedömningen och kontrollplanen blir.

Du ska lämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen. En riskbedömning ska aldrig innehålla punkter om arbetsmiljö utan endast byggtekniska frågor.

Mall för riskbedömning.

Läs mer om riskbedömning på Boverkets hemsida.

Kontrollplan

Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad efter omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska vara specifik för det du ska göra och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls.

Kontrollplanen ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till Kart- och bygglovsavdelningen. Därefter görs en bedömning om du få ett slutbesked.

Så här gör du en kontrollplan

Det är du som byggherre/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.
Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de riskfyllda momenten under själva byggnationen. Utgå från din riskbedömning.

I kontrollplanen ska du svara på frågorna:

  • Vad ska kontrolleras? Vilket riskfyllt moment ska kontrolleras?
  • Hur ska kontrollen göras? På vilket sätt kommer kontrollen att utföras?
  • Mot vad ska kontrollen göras? Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
  • Kontrollant? Vem ska utföra kontrollen?

Mall för kontrollplan.

Läs mer om kontrollplan hos Boverket.

Om du inte vill använda mallen har Boverket en checklista som hjälper dig att skapa en egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Boverkets checklista för kontrollplan

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning.

Kräver din åtgärd en kontrollansvarig, behöver du registrera den till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked. Det gör du genom att använda e-tjänsten Lägg till intressent till ditt byggärende.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollansvariga

Boverkets information om kontrollansvariga

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning.
  • Hjälpa byggherren att göra en kontrollplan.
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall.
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs.
  • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök.
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Kontrollansvarig krävs inte vid mindre åtgärder

Om du ska göra något som inte kräver lov eller anmälan behöver du inte heller en kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga en mur eller enklare carport.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window