Förorenade områden

Föroreningar i mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar kan skada eller allvarligt påverka människors hälsa och miljön. Om du upptäcker ett förorenat område ska du informera miljöavdelningen.

Det är viktigt för dig att känna till om din fastighet är förorenad eftersom det i så fall kan finnas risker med att bo eller vistas på den. Som köpare har du en omfattande undersökningsplikt av fastigheten som också gäller föroreningar. Du kan ta reda på om fastigheten ligger i ett misstänkt förorenat område genom att kontakta miljöavdelningen eller söka i Länsstyrelsens karta över förorenade områden.

Du som säljer en fastighet har ett ansvar att upplysa om de fel eller brister som du känner till. Föroreningar på tomten räknas till fel eller brister. Även mäklaren har ansvar att upplysa köparen om hen känner till att det förekommer föroreningar på fastigheten.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening

Vid nybyggnation, rivning eller grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade.

Om du upptäcker, misstänker eller orsakar en förorening ska du genast informera miljöavdelningen på Eslövs kommun. Du ska kontakta miljöavdelningen även om du tidigare visste att området var förorenat. Om föroreningen riskerar att sprida sig ska du även kontakta Räddningstjänsten Syd.

Vem har ansvaret för ett förorenat område?

Det är den som har bidragit till föroreningen som är ansvarig för att utreda och efterbehandla ett förorenat område. Det gäller även om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Ansvaret och skyldigheten gäller tills skadan eller problemen inte finns längre.

I många fall finns det ingen ansvarig förorenare kvar att rikta kraven mot. I de fallen kan fastighetsägaren istället bli ansvarig. För privatpersoner gäller det att du måste känt till föroreningen för att kunna få ett ansvar.

Om du utför ett arbete som kan bidra till att en förorening sprids, kan du bli helt eller delvis ansvarig även om du inte orsakat föroreningen från början. Det kan till exempel hända vid grävning eller andra markarbeten i ett förorenat område i samband med exploatering.

Mer information om ditt ansvar som fastighetsägare kan du läsa i Länsstyrelsernas broschyr Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar.

Anmäl grävning, sanering och markarbeten

I vissa fall finns det risk att föroreningar sprider sig när man utför arbeten i förorenade områden, till exempel vid grävning, sanering, återanvändning av schaktmassor och andra markarbeten. Du som privatperson behöver ta hjälp av en miljöteknisk konsult eller annan kunnig entreprenör.

Du ska anmäla åtgärder i förorenade områden till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du tänker börja arbetet.

När vi har tagit emot din anmälan ger vi råd och upplysningar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan sedan besluta om försiktighetsåtgärder som ska vidtas, eller om ytterligare undersökningar eller provtagningar.

Anmäla avhjälpandeåtgärd i ett förorenat område (blankett)

Förorenade områden i Eslövs kommun

Precis som i andra kommuner finns det gamla soptippar, deponier och nedlagda industrier som på olika sätt förorenat områden. Ofta finns det ingen som kan hållas ansvarig, och i vissa fall behöver det utredas om föroreningarna kan påverka människors hälsa negativt. De områden som kommunen utreder och sanerar har vi samlat information om på sidan om saneringsprojekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window