Vem ansvarar för vad vid en översvämning?

Här har vi samlat råd till dig som har drabbats eller riskerar att drabbas av översvämning.

Vid en nödsituation – ring alltid 112!

Tänk på att inte gå nära områden som är drabbade av översvämning, det kan vara farligt. Det finns risk för ras i närheten av vattendrag och sjöar och i områden som ligger lågt. Dessutom kan vattnet ha starka strömmar.

Råd till fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda din egendom. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag angående förebyggande åtgärder och skadehantering. Dokumentera med fotografier. Gärna både i normalläge och eventuella skador om du råkar ut för översvämning.

Räddningstjänsten ska prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet. Därför är det inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare blir översvämmad.

Det finns en del du kan göra för att minimera skador vid en översvämning.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i bostaden eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation – ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Dricksvattnet kan förorenas av bakterier vid en översvämning. Säkerställ därför med din kommun att kranvattnet är drickbart. Om du har egen brunn för dricksvatten bör du bedöma om vattnet är påverkat. Är du osäker kan du lämna in ett vattenprov för analys. Mer information om dricksvattnet på Livsmedelsverket.se
 • Du kan vanligtvis bedöma om vattnet är påverkat genom att titta, lukta och smaka på vattnet. Om du misstänker att något är fel på vattnet ska du koka det innan du använder det till mat och dryck.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Checklistan kommer från krisinformation.se som drivs av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tio tips till fastighetsägare för att skydda ditt hem från översvämning

 1. Kontrollera din försäkring. Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 2. Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 3. Förvara värdefulla eller känsliga föremål på en säker plats. Vid förvaring i källarförråd. Placera sakerna minst 50 centimeter över golvet.
 4. Kontrollera att stuprör, brunnar, diken och dräneringsrör är rensade och i bra skick och att rötter från träd och buskar inte nått ner i VA-systemet och orsakar stopp och läckage.
 5. Se till att marken lutar bort från fastigheten så att avrinning sker åt rätt håll.
 6. Se över elen så att den inte riskerar att utsättas för högt vatten. Säkerställ tillgången på reservkraft om det behövs.
 7. Kontrollera att tak, fönster och dörrar är täta så att inget vatten kan rinna in.
 8. Skaffa skyddsutrustning, exempelvis pumpar eller tillfälligt översvämningsskydd.
 9. Ha en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten.
 10. Påtala och diskutera behov av förebyggande åtgärder med andra berörda fastighetsägare och kommunen.

Läs mer i MSB:s faktablad med information till fastighetsägare om översvämning

Räddningstjänstens ansvar

För att räddningstjänsten ska hjälpa den enskilde, vid till exempel översvämning, krävs det enligt lagen om skydd mot olyckor att följande fyra kriterier är uppfyllda:

 1. Behov av ett snabbt ingripande
 2. Det hotade intressets vikt
 3. Kostnaderna för insatsen
 4. Omständigheterna i övrigt

Det är främst vid risk för liv eller personskador, eller vid stor risk för egendomsskada som kriterierna för räddningstjänst uppfylls.

När det endast är ett eller några hus som riskerar att få vattenskador är det därför inte säkert att räddningstjänsten rycker ut.

På platser där det tidigare förekommit översvämning bör fastighetsägaren vara medveten om vad som kan ske och därmed vidta åtgärder.

Läs mer i Länsstyrelsens broschyr Har du råd att ligga lågt?

Kommunen kan inte lämna ut sandsäckar

 • Kommunen har inget eget förstärkningsmaterial och inga sandsäckar och liknande att lämna ut till privatpersoner.
 • Länsstyrelsen har via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, viss tillgång till skyddsmaterial. Det får dock inte lämnat ut till privatpersoner då det behövs för att skydda samhällsviktig verksamhet och nationell infrastruktur. Det vill säga att skolor, vård- och omsorgsboenden, större vägar, järnvägar och liknande ska skyddas i första hand.

Täta kontakter med myndigheter och andra kommuner

Eslövs kommun följer utvecklingen av översvämningen och samverkar nära med bland annat Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, VA SYD, Sydvatten och andra kommuner som drabbats av översvämningarna.

Samarbete mellan aktörer och myndigheter

Vid en översvämning samarbetar olika aktörer och myndigheter. På krisinformation.se kan du läsa mer om vem som gör vad

Du kan få hjälp att hitta tillfällig bostad

Du som tvingas lämna ditt hem på grund av översvämningarna kan få hjälp av Eslövs kommun att hitta ett tillfälligt boende. Den som evakueras står själv för sina kostnader och kan begära ersättning via sitt försäkringsbolag.

Välkommen att kontakta Ingrid Westerlund, förvaltningschef för Vård och Omsorg, via kommunens Kontaktcenter på telefon 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window