Om projektet

På fastigheten Getinge 11:5 fanns tidigare en fabrik som tillverkade bekämpningsmedel. Marken i området är därför förorenad av kvicksilver och DDT, hälso- och miljöfarliga ämnen som är viktiga att få bort från naturen.

Översikt över efterbehandlingsområdet.

Genom Getingeprojektet ska området saneras från markföroreningarna. Marken ska utan risk kunna användas som grönområde och risken för spridning av föroreningar ska minimeras.

Sanering kommer ske genom att de förorenade jordmassorna, cirka 8000 kubikmeter, schaktas bort. Vi har planerat hur själva saneringen ska genomföras. Under december 2018 ska en entreprenör handlas upp. Schaktarbeten görs sedan under våren-sommaren 2019.

Fastigheten Getinge 11:5 ligger cirka 8 km söder om Eslöv i samhället Getinge i Eslövs kommun. Saneringsområdet omges av bostadshus i norr, jordbruksmark i söder och gränsar till Kävlingeån i nordost.

Området nyttjas delvis för rekreation, till exempel finns en boulebana inom fastigheten. Eslövs kommun anger i sin översiktsplan att marken efter sanering ska planläggas för grönområde, allmän platsmark.

Läs mer om områdets utformning i Plan för återställning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window