Växtskyddsmedel

För att skydda människors hälsa och miljön är det nu förbjudet att använda de flesta kemiska bekämpningsmedel hemma i din trädgård eller på dina krukväxter. Du får bara använda ämnen som bedöms ha begränsade risker för vår miljö och människors hälsa. Om du ska använda kemiska bekämpningsmedel är det viktigt att du använder de som är godkända i Sverige och på ett sätt som inte skadar miljön.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter från skadedjur och sjukdomar. En del växtskyddsmedel innehåller miljöfarliga ämnen och är därför svåra för naturen att bryta ner. De riskerar att skada miljön och påverka människors hälsa negativt. Därför är de flesta kemiska bekämpningsmedlen nu förbjudna att använda i hemmiljö.

Områden där användning av växtskyddsmedel har förbjudits är:

 • I tomter kring bostadshus.
 • I trädgårdar.
 • På krukväxter i hemträdgårdsmiljö.
 • I koloniträdgårdar.
 • I växthus.
 • På växter inomhus.

Medel som innehåller verksamma ämnen med låg risk att skada miljön eller människor är undantagna från användningsförbudet. Det är till exempel medel som innehåller ättika, pelargonsyra eller järnfosfat. På Kemikalieinspektionens hemsida finns en lista på undantagna ämnen.

Alternativ till växtskyddsmedel

Kemiska bekämpningsmedel ska användas med stor försiktighet. Endast de medel som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas i Sverige. För att få bort oönskade växter, skadedjur eller svampangrepp i trädgårdar eller på krukväxter finns det andra metoder du kan använda.

 • Rensa oönskade växter för hand med ogräshacka.
 • Täck över jorden med väv, gräsklipp, halm, blad, eller kompost.
 • Använd odlingsväv för att skydda växterna mot skadedjur.
 • Kontrollera din odling ofta eftersom att du lättare kan få bukt med angrepp om du upptäcker dem tidigt.
 • Duscha växterna med vatten för att få bort angrepp av bladlöss och andra skadeinsekter.
 • Använd biologiska bekämpningsmedel med nyttodjur istället för kemikalier.

Att tänka på vid användning av växtskyddsmedel

Om du behöver använda växtskyddsmedel ska du förhindra att det sprids till andra områden än där det är avsett.

 • Endast de produkter som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas i Sverige. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan information.
 • Som privatperson får du bara använda bekämpningsmedel i klass 3.
 • Allmänkemikalier som salt, såpa eller vinäger får endast användas för bekämpning om de är godkända för användningen. Till exempel får du inte att använda salt för att bekämpa ogräs. Jordbruksverket har samlat en lista på allmänkemikalier får användas för växtskydd.
 • Du får som privatperson inte föra in växtskyddsmedel i Sverige från andra länder. Det gäller även det du köper via e-handel.
 • Läs alltid på förpackningen om vad som gäller för just det medel som du ska använda. Information finns även i Kemikalieinspektionens sökfunktion Bekämpningsmedelregistret.
 • Bekämpningsmedel ska förvaras oåtkomligt för barn. Skydda också barn och djur genom att inte använda bekämpningsmedel där de vistas.
 • Förvara bekämpningsmedel i ett tätt utrymme, med möjlighet till uppsamling vid spill eller läckage. Överblivet kemiskt bekämpningsmedel slängs som farligt avfall på en återvinningsstation eller annan godkänd avfallsmottagare.
 • Späda ut, blanda eller fylla på kemiska bekämpningsmedel ska du göra på en hårdgjord yta med möjlighet till uppsamling. Undvik att göra det på underlag som så som grusgångar eller obevuxen mark.
 • Använd det kemiska bekämpningsmedlet med försiktighet och undvik att det sprids på andra ställen än där du tänkt dig. Du ska hålla ett skyddsavstånd på 2 meter till dagvattenbrunnar och diken, 6 meter till vattendrag och 12 meter till egen och andras dricksvattentäkter. Tänk på att hård blåst, spridningsmetodens precision och omgivningen kan göra att du behöver öka avståndet.
 • Bor du i inom ett vattenskyddsområde behöver du söka tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Om olyckan är framme

Vid olyckor då en större mängd bekämpningsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut, ska Räddningstjänsten och miljöavdelningen på Eslövs kommun omedelbart kontaktas. Läs mer om hur du hanterar kemikalier säkert på Kemikalieinspektionens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window