Mätning och utstakning

Kart- och bygglovsavdelningen kan hjälpa dig med att se var gränserna till en fastighet går.

Ska du bygga nytt kan vi märka ut på plats fastighetens gränser. Om det behövs kontrollerar vi också t.ex. en ny byggnads placering och om bygglovet stämmer överens.

Fastighetsgränser

Vill du veta var dina gränsmarkeringar finns kan vi visa det genom en så kallad gränsutvisning. Det gör vi utifrån de underlag som finns om fastigheten hos oss och Lantmäteriet.

Kostnaden för gränsutvisning är från 900 kr/timme. En gränsutvisning har ingen rättsverkan.

Husutstakning

Utstakning, eller utsättning som det också kan kallas, innebär att det som är inritat på nybyggnadskartan eller situationskartan visas på marken.

Det finns grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning görs ofta innan markarbete påbörjas och visar med lite mindre noggrannhet vart den nya byggnadens hörn ska vara. Finutstakning är noggrannare och görs på så kallade profiler, med planerad höjd, innan grunden påbörjas. Byggherren ansvarar för att material till profilerna ska finnas på plats.

Bygglov som kräver utstakning ska stakas ut av behörig person, exempelvis Eslövs kommuns mätningspersonal. Vill du använda dig av en extern utsättare behöver du anmäla detta till oss. Det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på den plats som bygglovet eller anmälan anger.

Anmäl utsättare för byggprojekt

Kostnad enligt gällande taxa:

  • Normal villa med garage, 9 520 kr
  • Komplementbyggnad <249 m², 4 463 kr

Lägeskontroll

En lägeskontroll görs för att kontrollera att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på den plats som bygglovet eller anmälan anger. Om en lägeskontroll behövs bestäms det vid det tekniska samrådet. Precis som vid utstakning ska en lägeskontroll göras av behörig person, exempelvis Eslövs kommuns mätningspersonal.

Kostnad för lägeskontroll enligt gällande taxa: Normal villa med garage, 2 975 kr. Lägesbevis registreras i ärendet och skickas till byggherre.

Mer information om utstakning och lägeskontroll finns på Boverkets hemsida.

Andra mätningsuppdrag

Exempel på mätningsuppdrag vi utför är:

  • Detaljerad mätning för exempelvis skötselkartor
  • Byggnadshöjder

Kart- och bygglovsavdelningen använder moderna instrument för att få hög kvalitet på de kartprodukter som framställs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window