Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Både sotning och brandskyddskontroll är reglerade av lagar och förordningar som gäller alla fastighetsägare. Vissa arbeten får bara utföras av sotare eller skorstensfejartekniker med speciell kompetens.

Kontroll av en anläggning

En anläggning eller eldstad ska regelbundet både rengöras, det vill säga sotas, och kontrolleras. Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Hur ofta en anläggning eller eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll med två, fyra eller åtta års intervall. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Brandskyddskontroll får endast utföras av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen.

Läs mer om regler om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Ansvarig sotare

Eslöv Höör Sotningsdistrikt har ansvaret för sotning och brandskyddskontroller i Eslöv och Höörs kommuner.

Läs mer på Eslöv Höör Sotningsdistrikts hemsida.

Sotningsfrister för olika typer av anläggningar.

Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska ske, så kallade sotningsfrister, för olika typer av anläggningar och då skall fristernas längd prövas mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning
  • Bränslet
  • Sotningsobjektets konstruktion och funktion
  • Energibehov med hänsyn till byggnadskonstruktion
  • Bebyggelsestrukturen

Kostnader för sotning och brandskyddskontroll hittar du i taxa för sotning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window