Frågor och svar om skolvalet

Jag har inte e-legitimation. Hur gör jag då?

Här hittar du information om hur du skaffar e-legitimation.

Kan jag göra skolvalet utan e-legitimation?

Nej, för att ansöka i e-tjänsten Mitt skolval behöver du e-legitimation för att kunna logga in. Saknar du e-legitimation kan du vända dig till din bank eller till Skatteverket så hjälper de dig.

Jag saknar de sista siffrorna i mitt personnummer och kan därför inte skaffa en e-legitimation.

Om du inte kan skaffa e-legitimation kan du kontakta förvaltningen Barn och Utbildning och göra skolvalet via blankett.

Vem ska göra skolvalet?

Skolvalet gäller för de barn/elever som är folkbokförda i Eslövs kommun och som ska börja förskoleklass och årskurs 7 hösten 2024.
Vid växelvist boende gäller barnets folkbokföringsadress.

Mitt barn bor i ett familjehem. Hur ska vi göra skolvalet?

Det är vårdnadshavare som ska göra skolvalet. Vid placering i en institution eller ett familjehem, ska du vända dig till den socialnämnden som har placerat ditt barn. För att någon annan en vårdnadshavare får göra ett skolval behöver vi ofta fullmakt eller intyg. Du kan då kontaktaförvaltningen Barn och Utbildning och göra skolvalet via blankett.

Elev från annan kommun som vill söka skola i Eslövs kommun.

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i annan kommun men som inte avser att flytta till Eslövs kommun ingår inte i skolvalet för aktuell period. Läs mer på eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/val-av-skola/byte-av-skola-vid-flytt för vidare information om hur du ska söka skolplacering för ditt barn. Detta gäller även för de elever som bor i annan kommun och som inte avser flytta till Eslövs kommun men som emellertid önskar skolplacering i Eslövs kommun.

Observera att elever som är folkbokförda i annan kommun och som söker skola i Eslövs kommun blir erbjudna skolplacering i mån av plats och efter vårdnadshavares önskemål.

Om ditt barn inte får plats på vald skola, avslås ansökan.

Vi ska flytta till Eslöv och undrar om vi får delta i skolvalet?

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i annan kommun men som avser att flytta till Eslövs kommun kan ingå i skolvalet om de kan bevisa flytt till Eslövs kommun (ex. kontrakt). Du anmäler flytt direkt i e-tjänsten genom att ladda upp en fil. Använd funktionen ”lägg till barn/ansök i ny kommun”, om du inte ser Eslövs kommuns skolval i e-tjänsten. Du kan även ansöka om skolplacering via blankett. Om du inte kan bevisa ditt flytt, kommer barnet placeras i mån av plats. Du kan även ansöka om skolplacering efter skolvalet.

Läs mer på eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/val-av-skola/byte-av-skola-vid-flytt för vidare information om hur du ska söka skolplacering för ditt barn.

Vi tillhör en annan kommun, men vill söka skola i Eslöv.

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i annan kommun, men som önskar skolplacering i Eslövs kommun kan skicka in sin ansökan via e-tjänsten. Använd funktionen ”lägg till barn/ansök i ny kommun”, om du inte ser Eslövs kommuns skolval i e-tjänsten.

Observera att elever som är folkbokförda i annan kommun och som söker skola i Eslövs kommun blir erbjudna skolplacering i mån av plats och efter vårdnadshavares önskemål.

Om ditt barn inte får plats på vald skola, avslås ansökan.

Vi ska flytta till Eslöv och vill placera vårt barn i förskoleklass. När kan jag göra ansökan?

Skolvalet gäller för barn/elever som är folkbokförda i Eslövs kommun. Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i annan kommun, men som avser att flytta till Eslövs kommun, kan ingå i skolvalet om de kan bevisa flytt till Eslövs kommun (ex. kontrakt). Du anmäler flytt direkt i e-tjänsten genom att ladda upp en fil. Använd funktionen ”lägg till barn/ansök i ny kommun”, om du inte ser Eslövs kommuns skolval i e-tjänsten. Du kan även ansöka om skolplacering via blankett.

Observera att om ni inte kan bevisa er flytt hanteras eleven som andra elever folkbokförda i annan kommun. Elever som inte bor i Eslövs kommun blir erbjudna skolplacering i mån av plats och efter vårdnadshavares önskemål.

Vi ska separera och flytta ifrån Eslövs kommun. Kan barnet ändå söka skola i  Eslövs kommun?

Skolvalet gäller för barn/elever som är folkbokförda i Eslövs kommun. De elever som har en skolplacering har rätt att gå kvar hela läsåret. Därefter behöver en ny ansökan om skola göras. Läs mer på eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/val-av-skola/byte-av-skola-vid-flytt för vidare information om hur du ska ansöka om skola.

Folkbokförd i Eslöv, men vill söka skola i annan kommun.

Skolvalet gäller för kommunala grundskolor och för de elever som är bosatta i Eslövs kommun. I de fall du vill söka skola i annan kommun ska du vända dig till den kommunen för vidare information. Glöm dock inte bort att meddela Eslövs kommun att ni inte deltar i vårt skolval, annars kommer ditt barn placeras i en skola i Eslövs kommun eftersom ni är folkbokförda i Eslövs kommun.

Observera att om ditt barn inte ska gå i en kommunal skola i Eslöv ska du ändå logga in i e-tjänsten för skolval och fylla i att du inte ska delta i skolvalet. Annars placeras ditt barn utifrån att du inte har gjort något val, inte att du inte ska delta i skolvalet.

Har jag större chans att få förstahandsvalet ju tidigare jag söker?

Nej, det är inte först till kvarn som gäller. Skolvalet pågår mellan den 8 januari till den 31 januari 2024. Under denna period kan du ändra dina önskemål utan påverkan.

När kan man se hur det går med antagning till en viss skola?

Det går inte att se under skolvalsperioden. När e-tjänsten stängt arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med placeringarna. Placeringsbesked finns tillgängligt i e-tjänsten Mitt skolval under mars månad.

Behöver jag tacka ja till skolplaceringen?

Du behöver inte tacka ja till platsen om du vill behålla din skolplacering.

När får jag beslut om vilken skola mitt barn kommit in på?

Under mars månad kommer placeringsbesked att finnas tillgängligt i e-tjänsten Mitt skolval.

Hur vet jag att skolvalet är genomfört?  

När ansökan om skolval har gjorts skickas det automatiskt en bekräftelse via e-post till dig.

Jag har ändrat mig och vill göra om mina val  

Är skolvalet öppet kan du logga in igen och ändra uppgifterna och även dina val av skolor. När skolvalet är stängt kan du inte längre logga in i e-tjänsten och göra några ändringar.

Varför ska jag ansöka om flera skolor?

Det är önskvärt att du väljer flera skolor för att i så stor utsträckning som möjligt kunna få erbjudande om en plats på en skola du själv har önskat. Du ska rangordna skolorna och lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval. Om det är fler sökande till just den skola du har valt i förstahandsval fördelas platserna enligt förutbestämda urvalskriterier. Mer om urvalskriterierna finner du under rubriken ”Eslövs kommuns riktlinjer för skolplacering”.

Är mitt barn garanterad en av skolorna vi har valt?

Så långt det är möjligt försöker Eslövs kommun placera ditt barn efter dina önskemål. Kommer ditt barn inte in på förstahandsalternativet, försöker kommunen tillgodose andrahandsalternativet och så vidare. Platserna fördelas utifrån förutbestämda urvalskriterier. Om en elev inte kan få något av sina önskemål tillgodosedda, får eleven placering på en skola nära hemmet. Observera att en skola nära hemmet inte är alltid den geografiskt närmaste skolan.

Hur fördelas platserna?

Så långt det är möjligt försöker Eslövs kommun placera ditt barn efter dina önskemål. Om antalet sökande till en skola är mindre än antalet tillgängliga skolplatser bereds alla elever plats på skolan utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Om antalet sökande är större än antalet platser som kan erbjudas vid en skola fördelas platserna utifrån förutbestämda urvalsgrupper. Om det inte finns plats på skolan för alla elever i en urvalsgrupp görs ett urval inom gruppen. Detta urval görs utifrån relativ närhet. Om två eller flera elever har samma relativa närhet, avgörs urvalet genom lottning.

Vad innebär relativ närhet?

Relativ närhet säkerställer att alla barn får en  skolplacering vid en skola nära hemmet och att ingen elev ska få orimligt långt till skolan. Vid urval inom gruppen får de elever med längst relativa närhet platsen. Relativa närheten beräknas utifrån avstånden till den sökta skolan samt den alternativa skolan. Den alternativa skolan är en fysisk mätpunkt och är den skola som är närmast elevens folkbokföringsadress. Har eleven sökt den närmaste skolan är den alternativa skolan den näst närmaste skolan till elevens adress och som erbjuder den sökta årskursen.

Hur garanterar Eslövs kommun närhetsprincipen?

Eslövs kommun utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om placering i en viss skolenhet får dock inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. En skola nära hemmet är i Eslöv någon av skolorna som ligger inom tre kilometer från hemmet. Med hemmet avses barnets folkbokföringsadress. Vid växelvist boende gäller barnets folkbokföringsadress. Om ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, får eleven en tilldelningsskola som betraktas som skola nära hemmet.

Hur bestäms en skola nära hemmet?

Eleven är garanterad en skolplacering på en skola nära hemmet. En skola nära hemmet inte är alltid den geografiskt närmaste skolan utan en elev kan bedömas att ha nära till flera skolor. En skola nära hemmet är i Eslöv någon av skolorna som ligger inom tre kilometer från hemmet. Med hemmet avses barnets folkbokföringsadress. Om ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, får eleven en tilldelningsskola som betraktas som skola nära hemmet.

Hur bestäms en tilldelningsskola?

Om ingen kommunal skola finns inom 3 km från hemmet, får eleven en tilldelningsskola som betraktas som skola nära hemmet. Tilldelningsskolan är inte nödvändigtvis den geografiskt närmaste skolan utan den skola som med beaktande av bland annat de lokala trafikförhållandena medför att eleven får en rimlig skolväg. Vid beslut av tilldelningsskola tas hänsyn till bland annat avstånd från barnets folkbokföringsadress, skolskjutsplanering, trafikförhållanden, storlek på barnkullar i olika åldrar samt skolornas kapacitet. Elevernas tilldelningsskolor beslutas av grundskolans avdelningschef och fastställs inför det ordinarie skolvalet. Tilldelningsskolan visas i e-tjänsten.

Varför kan jag inte se min skola nära hemmet/tilldelningsskola i e-tjänsten?

Endast elever som har enbart en skola nära hemmet ser sin skola nära hemmet i e-tjänsten. Endast elever som inte har någon kommunal skola inom 3 km från hemmet ser en tilldelningsskola. Övriga elever betraktas ha flera skolor nära hemmet. Kontakta kommunen om du är intresserad av att veta vilka skolor som betraktas nära ditt barns hem. Med hemmet avses barnets folkbokföringsadress.

Ansöker jag om fritidshemsplats samtidigt som jag gör skolvalet?

Ansökan om fritidshemsplats görs inte i samband med skolvalet utan först efter att du har fått placeringsbeskedet. Det krävs alltså en separat ansökan för att ansöka om fritidshemsplats.

Jag vill att mitt barn hamnar i samma klass som sina bästa kompisar.

Det är rektorn på skolan som beslutar om klassindelningen. Detta görs efter att eleverna har fått sitt beslut om skolplacering.

Jag vill välja en fristående skola. Hur gör jag då?

Du kan endast välja mellan de kommunala grundskolorna i skolvalet. Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola måste du själv kontakta den skolan du är intresserad av för att få information om hur deras antagning fungerar.

Observera att om ditt barn inte ska gå i en kommunal skola ska du ändå logga in i e-tjänsten för skolval och fylla i att du inte ska delta i skolvalet. Annars placeras ditt barn utifrån att du inte har gjort något val, inte att du inte ska delta i skolvalet.

Kan jag önska flera skolor?

Ja, du kan välja flera olika skolor och rangordnar skolorna i e-tjänsten.

Jag har inte gjort något skolval till förskoleklass. Vad gör jag?

Skolvalet är öppet mellan 8 januari och 31 januari 2024. Har tiden för skolvalet gått ut kommer kommunen att placera de elever som inte har gjort något aktivt skolval på närmaste skola med ledig plats.

Jag har inte gjort något skolval till årskurs 7. Vad gör jag?

Skolvalet är öppet mellan 8 januari och 31 januari 2024. Har tiden för skolvalet gått ut kommer kommunen att placera de elever som inte har gjort något aktivt skolval på närmaste skola med ledig plats.

Måste båda vårdnadshavarna signera ansökan?

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera ansökan för att den ska vara giltig. Om inte båda vårdnadshavarna godkänt skolvalet räknas det som att inget val har genomförts. Eslövs kommun kommer i så fall att placera barnet på närmaste skolan med ledig plats.

Finns det syskonförtur?

Ja, se Eslövs kommuns riktlinjer och urvalskriterier. Läs mer på eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/val-av-skola/riktlinjer-for-skolplacering

Mitt äldsta barn går nu i årskurs 3 och jag undrar om syskonförtur gäller i skolvalet för mitt yngsta barn som ska börja förskoleklass till hösten?

Syskonförtur gäller endast för barn i förskoleklass som har syskon som under läsåret 2024/2025 kommer gå i årskurs F–3. Det innebär att om syskonet går i årskurs 3 för läsåret 2023/2024 gäller alltså inte syskonförturen i detta avseende.

Påverkas mitt val av skola rätten till skolskjuts?

Ja, valet av skola kan påverka rätten till skolskjuts. Är ditt barn i behov av skolskjuts kan du kontrollera om ditt barn är berättigad till detta genom att kontakta skolskjutssamordnaren via Kontaktcenter.  Du kan även läsa mer om skolskjuts på eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/skolskjuts

Vad finns det för hjälp om jag inte klarar av att göra skolvalet?

Du hittar information på Eslövs kommuns hemsida. Läs igenom informationen med tillhörande länkar. Behöver du fortfarande hjälp är du välkommen att kontakta Barn- och familjeförvaltningen via Kontaktcenter för vidare hantering.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Ansökan om modersmålsundervisning görs inte i samband med ansökan om skolplacering, utan först efter du har fått placeringsbeskedet. Du kan kontakta modersmålsenheten via Kontaktcentrum när du har fått ditt placeringsbesked och efterhör vad som gäller för ditt barn.

Läs mer på eslov.se/utbildning-barnomsorg/modersmal för vidare information om hur du ansöker om modersmålsundervisning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window