Förskola

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

I Eslövs kommun finns både kommunala förskolor och fristående förskolor. Utöver detta erbjuds också pedagogisk omsorg (dagmamma).

I kommunen finns det 27 kommunala förskolor fördelade jämt över tätorterna och byarna. Oavsett förskola arbetar vi målinriktat och med barnet i fokus.

Gemensam grund

Förskolorna är i olika grad inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken. Pedagogiken gör att förskolorna har en gemensam grund att stå på, med friheten för respektive verksamhet att driva och påverka sin egen utveckling.

Sveriges bästa förskola

I Eslöv satsar vi stort på våra förskolor och den långsiktiga visionen är att erbjuda Sveriges bästa förskola. I linje med det bedriver vi en rad satsningar. Den senaste satsningen görs i samarbete med IFous, ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola där fokus är att studera olika undervisnings-teorier. Målet är att utveckla pedagogiken och öka förutsättningarna för barns lärande.

Förskolepersonal i Eslövs kommun erbjuds även kompetensutveckling via bland annat Läslyftet. Det innebär att förskollärare med kollegialt lärande som grund ska få en möjlighet att stimulera språk-, läs- och skrivutveckling i sina verksamheter. Även ICDP, vägledande samtal, är en metod som används för att kompetensutveckla medarbetarna.

Läs mer om våra satsningar

Rättighetsbaserad förskola

Eslöv var först i världen med en förskola som jobbar rättighetsbaserat med FN:s barnkonvention som grund. Modellen ökar barns medvetenhet och stärker deras kunskaper om sina rättigheter, delaktighet och inflytande i världen. Även de yngsta kan vara med och påverka om vi bara frågar på rätt sätt. Alla medarbetare får utbildning i Barnkonventionen och det rättighetsbaserade lärandet, bland annat med utgångspunkt från UNICEF:s material.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window