Tilläggsbelopp

En elev som är i behov av särskilt stöd ska enligt skollagen få det stöd som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Varje skola ansvarar för att verksamheten utformas och anpassas så att eleven har möjlighet att delta i undervisningen utefter sina förutsättningar och särskilda behov. Enligt skollagen ska ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader ingå i det grundbelopp som tilldelas respektive skola. Kostnader för ett arbete med detta särskilda stöd ingår alltså i grundbeloppet.

Extraordinärt stöd

Ibland är en elevs behov av stöd så omfattande att särskilda stödinsatser inte är tillräckligt för att tillgodose elevens behov. Då behöver skolan vidta extraordinära åtgärder. För detta stödarbete kan skolan ansöka om ersättning i form av tilläggsbelopp. Ersättningen ska sökas för enskild elev och stödet ska vara direkt kopplat till elevens behov och förutsättningar.

Endast rektor kan ansöka om tilläggsbelopp.

Ansök om tilläggsbelopp

I Eslövs kommun ansvarar Barn- och utbildningsförvaltningen för handläggning och beslut om tilläggsbelopp. Bedömningen görs individuellt. Eslövs kommun betalar inte ut ersättning (bidrag) retroaktivt gällande tilläggsbelopp.

Tänk på!

För att en bedömning ska kunna göras, om elevens behov av stöd är av extraordinär karaktär, bör ansökan om tilläggsbelopp vara väl underbyggd. Var därför noga och detaljerad i dina beskrivningar av elevens behov, hur utredningen har gjorts och elevens skol- och hälsobakgrund. Tänk också på att bifoga de dokument som hänvisas till i ansökan som bilagor.

Överklagan för fristående skolor

Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp hos Förvaltningsrätten i Malmö inom tre veckor från det att skolan tog del av beslutet.

Överklagandet ställs till förvaltningsrätten, men ska lämnas in eller skickas till Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun. Ange vilket beslut skolan överklagar, varför ni tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som förskolan anser stöder er uppfattning.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om Barn- och familjenämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som skolan har begärt.

Överklagan för fristående skolor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window